1. Oversikt over regjeringens forslag

Nedenfor følger en samlet oversikt over regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2016, slik det framgår av Prop. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016).

90–99-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

Oversikt over regjeringens forslag under rammeområde 16 Kirke, utdanning og forskning

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2015–2016)

Utgifter

Kunnskapsdepartementet

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 407 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 208 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 745 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

273 231 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

135 212 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

57 087 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 960 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

88 734 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 491 000

223

Sametinget

50

Tilskudd til Sametinget

41 501 000

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

60 939 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 959 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

22 239 000

21

Spesielle driftsutgifter

100 342 000

60

Tilskudd til landslinjer

211 531 000

62

Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv

23 670 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

58 975 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

456 563 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

334 218 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

48 247 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 059 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

272 918 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

216 826 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

57 870 000

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

26 336 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

6 290 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

14 153 000

74

Tilskudd til organisasjoner

18 380 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

824 164 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 274 132 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

92 030 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

40 812 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet

395 215 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.–4. trinn

434 420 000

70

Tilskudd til NAROM

8 151 000

71

Tilskudd til vitensentre

50 339 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

60

Tilskudd til Murmanskskolen

2 242 000

61

Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune

5 095 000

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

6 070 000

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

10 158 000

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

26 164 000

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

32 999 000

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

42 522 000

75

Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner

10 630 000

76

Tilskudd til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt

4 857 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

1 866 052 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 518 316 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

146 078 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

119 492 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

23 026 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

259 368 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

47 312 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

17 180 000

78

Kompletterende undervisning

23 277 000

79

Toppidrett

41 417 000

80

Friskoleorganisasjoner

735 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 892 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

20 920 000

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

23 246 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 158 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

636 855 000

21

Spesielle driftsutgifter

61 349 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 877 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd

513 780 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

781 630 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

4 819 000

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

615 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

208 374 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

12 762 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

32 070 000

71

Falstadsenteret

18 636 000

72

Stiftelsen Arkivet

24 022 000

73

Nansen Fredssenter

6 040 000

74

Narviksenteret, kan overføres

5 737 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

8 103 000

76

Raftostiftelsen

4 987 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

53 381 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 325 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 311 000

70

Tilskudd, kan overføres

163 518 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

4 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

91 898 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

31 858 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

31 335 347 000

70

Private høyskoler

1 275 534 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

17 193 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

82 311 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

717 446 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning

68 683 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

80 535 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

81 184 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

174 743 000

71

Tilskudd til UNIS

125 360 000

72

Tilskudd til UNINETT

27 240 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

33 352 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

209 582 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 867 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

167 710 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

66 475 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

73 351 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

17 247 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

306 456 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

127 345 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

17 007 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 602 495 000

53

Strategiske satsinger

1 240 752 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

486 772 000

55

Administrasjon

279 952 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

15 611 000

53

NUPI

4 721 000

56

Ludvig Holbergs minnepris

11 541 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

178 922 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

251 562 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

41 740 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

14 528 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

37 279 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

306 024 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

2 325 815 000

75

UNESCO-kontingent

22 540 000

76

UNESCO-formål

3 500 000

Kulturdepartementet

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 284 745 000

21

Spesielle driftsutgifter

39 364 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

86 170 000

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres

468 090 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

315 256 000

75

Tilskudd til private kirkebygg

5 000 000

78

Ymse faste tiltak

12 200 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

55 538 000

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

44 165 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

15 285 000

Nærings- og fiskeridepartementet

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 259 893 000

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

392 314 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

316 473 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

117 100 000

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

174 067 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

80 521 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

86 500 000

927

NIFES

1

Driftsutgifter

86 015 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

64 920 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

5 800 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

56 547 000

72

Tilskudd til Nofima

99 603 000

Landbruks- og matdepartementet

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

256 324 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

183 376 000

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 251 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 549 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

367 724 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

6 185 138 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

2 328 416 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

839 005 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

921 049 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

509 530 000

74

Tap på utlån

327 200 000

76

Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning

809 000

Sum utgifter rammeområde 16

72 745 076 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

4 038 000

2

Salgsinntekter mv.

1 185 000

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

5 145 000

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 630 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

271 198 000

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 720 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 135 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

61 349 000

2

Salgsinntekter mv.

14 770 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

11 236 000

2

Salgsinntekter mv.

346 000

3280

Felles enheter

1

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

2

Salgsinntekter mv.

1 317 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv.

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

5 578 000

3340

Den norske kirke

1

Ymse inntekter

45 292 000

2

Inntekter ved oppdrag

39 364 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter

18 566 000

2

Leieinntekter m.m.

3 678 000

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

325 165 000

3926

Forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

80 621 000

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

68 830 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

25 190 000

29

Termingebyr

23 244 000

89

Purregebyrer

188 894 000

Renter og utbytte mv.

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 800 168 000

Sum inntekter rammeområde 16

4 999 679 000

Netto rammeområde 16

67 745 397 000