Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innst. 140 S (2015–2016)
  • Dato: 15.12.2015
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe har anmodet om endringer i de faste komiteers sammensetning ved at Audun Lysbakken blir overført fra helse- og omsorgskomiteen til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og at Torgeir Knag Fylkesnes blir overført fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til næringskomiteen.

Anmodningen medfører at antall medlemmer i helse- og omsorgskomiteen og næringskomiteen endres, og det må etter Stortingets forretningsorden § 11 første ledd fattes et separat vedtak om dette.

Oslo, i valgkomiteen, den 15. desember 2015

Olemic Thommessen

leder