Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer (BERIKTIGET)

Til Stortinget

1. Sammendrag

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 ble vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89.

Forordningen inneholder regler om reservasjonssystemer som skal brukes av reisebyråer og andre selgere av flybilletter og tilhørende jernbanebilletter.

Ettersom gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning i norsk rett krever lovendring, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd.

1.1 Bakgrunn

Forordning (EØF) nr. 2299/89 omtales som en adferdskodeks for edb-reservasjonssystemer. Reglene skal sikre at reisebyråene og passasjerer mottar objektiv informasjon fra reservasjonssystemene om reise- og prisalternativer, og at alle flyselskaper skal ha rett til å delta i et ERS-system på like og ikke-diskriminerende vilkår. Systemene anvendes i flyselskapene i forbindelse med plassreservasjoner, og inneholder informasjon om alternative reisemåter, avgangstider, tilgjengelighet og lignende. Den nye forordningen er en konsekvens av at flybilletter ikke lenger selges bare på samme måte som før. I tillegg er det slik at flyselskapene ikke lenger er eiere av de selskapene som driver rapporteringssystemene.

Som en følge av at en stadig stigende andel av flybillettene selges via flyselskapenes egne internettsider, har forordningen også styrket muligheten til å drive med frie pris- og vilkårsforhandlinger for salg via reservasjonssystemer.

I kapittel 3 omtales innholdet i rettsakten nærmere. I kapittel 4 omtales EØS-komiteens beslutning. Forholdet til Grunnloven og gjennomføring i norsk rett behandles henholdsvis i kapittel 5 og 6.

1.2 Økonomiske og administrative konsekvenser

Nasjonale myndigheters plikt til å bistå ESA når det føres kontroll med foretak, faller bort med den nye forordningen. Siden denne oppgaven har vært av meget beskjedent omfang i de årene forordning (EØF) nr. 2299/89 har vært i kraft, er endringen tilsvarende liten. Gjennomføringen har ingen budsjettmessig betydning.

Forenklingene i den nye forordningens materielle bestemmelser er ikke uvesentlige, men siden den gamle forordningens bestemmelser trolig har hatt beskjeden økonomisk og administrativ betydning for de berørte foretakene, er også denne endringen av liten betydning.

1.3 Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge godkjenner EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 om felles regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kjell-Idar Juvik, Sverre Myrli, Magne Rommetveit, Eirik Sivertsen og Karianne O. Tung, fra Høyre, lederen Nikolai Astrup, Torill Eidsheim, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Hege Jensen, Åse Michaelsen og Morten Stordalen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til Prop. 48 S (2015–2016) fra Samferdselsdepartementet om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer.

Komiteen viser til at forslaget inneholder regler om reservasjonssystemer som skal brukes av reisebyråer og andre selgere av flybilletter og tilhørende jernbanebilletter. Regelverket har som formål å sikre rettferdig konkurranse mellom de ulike reservasjonssystemene og de transportørene som benytter seg av systemet. I tillegg skal det bidra til at passasjerene får korrekt og fullstendig informasjon som grunnlag for sine valg.

Komiteen viser til at forslaget har bakgrunn i en oppdatering av forordning (EØF) nr. 2299/89, og forslaget innebærer forenklinger som gjør at det europeiske regelverket blir mer likt det som finnes i andre steder av verden, og at konkurransevilkårene dermed blir mer like.

Komiteen bemerker at både den gamle og den nye forordningen innebærer at ansvaret for håndhevingen ligger hos Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA), men at forslaget innebærer at Konkurransetilsynet ikke lenger vil bistå ESA i disse sakene. ESA vil skaffe seg nødvendig informasjon om norske foretak ved hjelp av revisorrapporten som er omtalt i forordningens artikkel 12, eller ved å stille skriftlige spørsmål direkte til foretaket i tråd med bestemmelsene i artikkel 14.

Komiteen viser til at om ESA kommer til at regelverket brytes, kan det i medhold av artikkel 13 gi pålegg om at det ulovlige oppholdet skal opphøre. Etter den gamle forordningen har ESA allerede i dag den kompetansen som forordningen angir.

Etter komiteens vurdering innebærer ikke innlemmelsen av forordning (EF) nr. 80/2009 avståelse av ny suverenitet ut over den som allerede er avstått ved innlemmelsen av forordning (EØF) nr. 2299/89.

Komiteen viser til at gjennomføringen ikke har budsjettmessig betydning.

3. Utenriks- og forsvarskomiteens merknader

Utkast til innstilling har vært forelagt utenriks- og forsvarskomiteen, som i brev av 10. mars 2016 slutter seg til transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling, uten ytterligere merknader.

4. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 10. mars 2016

Nikolai Astrup

Abid Q. Raja

leder

ordfører