Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost

Til Stortinget

Innledning

Utenriks- og forsvarskomiteen legger i innstillingen frem forslag om lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap. Forslag til stortingsvedtak om endring i statlig eierpost legges frem i en egen innstilling, Innst. 367 S (2015–2016), jf. Stortingets forretningsorden § 31 sjette ledd.

Sammendrag

Regjeringen fremlegger i Prop. 79 LS (2015–2016) lovforslag om å omdanne statsforetaket Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway SF) til et aksjeselskap ved navn Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS).

AIM Norway SF leverer vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på fly, helikoptre, komponenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kunder. Vedtaket om å omdanne virksomheten fra forvaltningsorgan til statsforetak i 2011 var begrunnet i et ønske om å sette verkstedet i stand til å kunne ta på seg større vedlikeholdsoppdrag i tilknytning til nye kampfly og redningshelikoptre. Vedlikeholdsavtaler ble i økende grad integrert i kontraktene ved kjøp av nytt forsvarsmateriell, og det var nødvendig å posisjonere virksomheten for at verkstedet kunne bli en aktør i underleverandørmarkeder som ble etablert som en følge av denne utviklingen. Samtidig var det viktig å ha tilstrekkelig med kontroll over foretakets leveranser til Forsvaret i overgangsperioden fra forvaltning til kommersiell virksomhet.

Regjeringen påpeker at AIM Norway SF siden omdannelsen har jobbet aktivt med å bli en konkurransedyktig leverandør, og at foretaket de senere årene har utvidet kundegrunnlaget og lykkes med å konkurrere seg til nye oppdrag. Regjeringen ønsker å understøtte denne utviklingen og å ytterligere styrke foretaket som en kommersiell virksomhet. I tillegg skal statens mål med eierskapet rendyrkes mot forretningsmessig drift, og således kunne bidra til en høyere avkastning på statens investerte kapital. Regjeringen foreslår derfor å omdanne foretaket til et aksjeselskap.

I proposisjonen fremmes det forslag til omdanning ved lov. Regjeringen viser til at omdanninger som dette tradisjonelt har blitt gjort gjennom lov med tilsvarende regulering. Det vises i denne sammenheng til blant annet omdanningen av NSB og Posten til aksjeselskaper. Ved omdanning av AIM Norway SF til aksjeselskap gjennom lov, legges det vekt på kontinuitet i driften, slik at selskapets virksomhet kan videreføres uavbrutt. Driftsmessig kontinuitet sikres ved å overføre alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser, herunder kontrakter, uten at aksjeselskapet eller andre har anledning til å si opp rettsforhold som følge av omdanningen. Kontinuitet i driften vil også være positivt for selskapets medkontrahenter. I tillegg vil en omdanning ved lov være tids- og kostnadsbesparende, siden en rekke problemstillinger reguleres direkte i loven.

AIM Norway AS vil etableres som et aksjeselskap som er 100 pst. eid av staten. Stiftelsen og den generelle driften gjøres i henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskap (aksjeloven). Omdanningen skjer ved at AIM Norway SFs eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres som en helhet til AIM Norway AS i forbindelse med stiftelsen av aksjeselskapet. Som vederlag mottar staten aksjer i AIM Norway AS. Det foreslås ikke at staten skyter inn ny egenkapital i selskapet som en del av omdanningen.

Loven er av formell karakter og gjennomføres etter mønster fra tilsvarende lovarbeider for gjennomføring av politiske beslutninger. Forsvarsdepartementet har derfor ikke ansett det som nødvendig å gjennomføre en ordinær offentlig høring i saken.

Proposisjonen er delt inn i syv kapitler. Kapittel 1 beskriver formål, hensikt og bakgrunn for forslagene og gir en kort sammenfatning av proposisjonens hovedtrekk. Kapittel 2 beskriver dagens organisering. Kapittel 3 omhandler behovet for ny selskapsform, mens kapittel 4 tar for seg planen for fremtidig organisering av selskapet. Kapittel 5 og 6 omhandler økonomiske og administrative forhold og konsekvenser. Av kapittel 7 fremgår merknadene til lovforslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, lederen Anniken Huitfeldt, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, fra Fremskrittspartiet, Harald T. Nesvik, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde, fra Kristelig Folkeparti, Astrid Aarhus Byrknes, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, merker seg at det er to sentrale formål med loven. Det ene er å tilrettelegge for en mer kommersiell og fleksibel virksomhet enn det som i dag er tilfellet for AIM Norway SF. Det andre er å sikre en driftsmessig kontinuitet, slik at det ikke blir opphold i driften i selskapet som følge av omdanningen. Komiteen noterer at omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap, og vedtak om fullmakt til endring i statlig eierandel, innebærer at selskapet etableres som aksjeselskap etter aksjeloven. Komiteen merker seg videre at omdanningen vil gjennomføres ved lov, der driften videreføres i sin helhet, uten endringer i forholdet til medkontrahenter eller at andre rettigheter og forpliktelser berøres. Komiteen noterer at omdanningen til et aksjeselskap åpner for at AIM Norway SF kan ha flere eiere, og dermed gi økt fleksibilitet til å tilpasse eierstrukturen til hva som er det beste for selskapet. Omdanningen fra statsforetak til aksjeselskap vil ikke medføre noen endringer i rollefordelingen mellom eier, styret og administrasjonen. Komiteen merker seg at Forsvarsdepartementet legger til grunn at omdanning av statsforetaket til aksjeselskap i seg selv ikke vil innebære personalmessige konsekvenser. Arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til det nye selskapet. Komiteen noterer at Forsvarsdepartementet legger til grunn at omdanningen til aksjeselskap i seg selv ikke vil medføre noen endringer i selskapets pensjonsordninger. Komiteen merker seg videre at det er styrets ansvar å vurdere selskapets fremtidige pensjonstilknytning.

Komiteen viser ellers til merknadene i Innst. 367 S (2015–2016).

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap

§ 1 Formål

Formålet med loven er å omdanne statsforetaket Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway SF) til et aksjeselskap ved navn Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS). Loven skal sikre kontinuitet i driften.

§ 2 Omdanning av AIM Norway SF

AIM Norway SF oppløses ved at selskapets samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til AIM Norway AS, herunder alle løpende kontraktsforhold. Overføringen av forpliktelser har frigjørende virkning for AIM Norway SF.

AIM Norway AS stiftes i henhold til aksjelovens regler. Eiendelene som overføres skal benyttes som statens aksjeinnskudd i selskapet mot at staten blir aksjeeier.

§ 3 Omregistrering

Omregistrering i grunnbok og andre registre i forbindelse med omdanningen, skjer ved navneendring. Det påløper ingen avgifter ved slik navneendring.

§ 4 Overføring av offentlige rettigheter mv.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser, lisenser eller lignende som gjelder AIM Norway SF, blir ved omdanningen overført til AIM Norway AS. Det påløper ingen avgifter ved slike overføringer.

§ 5 Forholdet til rettighetshavere og medkontrahenter

Rettighetshavere og medkontrahenter kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringene utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet. Eventuelle forbehold i kontrakter som gir rett til å si opp avtaleforholdet eller reforhandle kontrakten, kan ikke gjøres gjeldende.

§ 6 Forholdet til skatt og avgift

AIM Norway AS overtar den samme skatte- og avgiftsmessige posisjonen som AIM Norway SF hadde. Overføringen og omdanningen skal ikke utløse skatter eller avgifter.

§ 7 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft 1. august 2016.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. juni 2016

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører