Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

Til Stortinget

Sammendrag

Det vises i proposisjonen til at Stortinget 11. desember 2015 vedtok å innføre krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap etter søknad, jf. Prop. 144 L (2014–2015) og lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven. Det ble vedtatt at endringene skulle tre i kraft 1. juli 2016. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i proposisjonen å utsette ikrafttredelse av krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap fra 1. juli 2016 til den tid Kongen bestemmer. Regjeringen tar sikte på at ikrafttredelsestidspunktet blir 1. januar 2017.

Det fremgår av Prop. 144 L (2014–2015) at vilkåret om bestått prøve i samfunnskunnskap oppfylles ved å bestå en revidert versjon av eksisterende prøve i samfunnskunnskap på norsk. Det fremgår av proposisjonens punkt 12.3 at departementet vil sørge for at revisjonen av prøven gjennomføres før de nye vilkårene trer i kraft. Det ble også fulgt opp av Stortinget som gjennom vedtak 134 fastslo følgende: «Stortinget ber regjeringen sikre en utforming av prøven i samfunnskunnskap som korresponderer med A2-nivå i norsk.» Det fremgår av proposisjonen at det har vist seg at det ikke er mulig å gjennomføre en faglig forsvarlig revisjon innen 1. juli 2016. Departementet har derfor gitt Vox i oppdrag å utvikle den nye prøven innen 1. januar 2017. Samtidig har det blitt utredet ulike muligheter for en overgangsordning, men det vil etter departementets syn bli uforholdsmessig ressurskrevende å håndheve. Samtidig vil det også bli komplisert å kommunisere dette til både søkere og kommunene som skal gjennomføre prøvene.

Departementet har besluttet å gjøre unntak fra hovedregelen om alminnelig høring da lovendringen bør tre i kraft før 1. juli 2016, og derfor ikke er praktisk gjennomførbart.

Det fremgår av proposisjonen at forslaget vil være ressursbesparende. Utlendingsdirektoratet (UDI) unngår å måtte håndheve en overgangsordning i perioden 1. juli 2016 til 1. januar 2017. Dette vil lette selve saksbehandlingen, men i tillegg vil informasjonsoppgaven som både UDI, Vox og kommunene har, bli langt enklere.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Stine Renate Håheim, Stein Erik Lauvås, Helga Pedersen og Eirin Sund, fra Høyre, Frank J. Jenssen, Mudassar Kapur, Bjørn Lødemel og Ingjerd Schou, fra Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari og lederen Helge André Njåstad, fra Kristelig Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, fra Senterpartiet, Heidi Greni, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, registrerer at regjeringen arbeider med å følge opp Stortingets vedtak av 11. desember 2015 om å innføre krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap etter søknad, jf. Prop. 144 L (2014–2015) og lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven.

Komiteen mener det er viktig at implementering av vedtatte lovendringer foregår på en faglig forsvarlig måte. Komiteen merker seg at det ikke vil være mulig å implementere lovendringene innen 1. juli 2016 uten at dette går på bekostning av kvalitet og faglige anbefalinger.

Komiteen slutter seg til vurderingene i proposisjonen om at en overgangsordning ikke anses som hensiktsmessig.

Komiteen har ingen ytterligere merknader, og gir tilslutning til at lovendringene iverksettes fra den tid Kongen bestemmer, men likevel ikke senere enn 1. januar 2017.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader i Innst. 97 S (2015–2016) der dette medlem var uenig i at det er manglende krav til bestått prøve som er avgjørende for at flere skal lære godt norsk, få gode kunnskaper om samfunnet de bor og ønsker statsborgerskap i. Dette medlem mener det er bedre språkopplæring som gir bedre resultat.

Dette medlem har imidlertid ikke noe imot at gjennomføringen av vedtaket som ble vedtatt utsettes.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak til lov:

om endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

I

Lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) endres slik:

Del II skal lyde:

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. De nye kravene gjelder for søknader om norsk statsborgerskap som er fremmet etter ikrafttredelsen.

II

Loven trer i kraft straks.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 2. juni 2016

Helge André Njåstad

leder og ordfører