Innhold

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Knut Storberget, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Ingunn Foss, Gunnar Gundersen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Geir Pollestad, fra Venstre, Pål Farstad, og fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, viser til at Meld. St. 1 (2016–2017) Nasjonalbudsjettet for 2017, og Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet medregnet folketrygden, ble lagt frem av regjeringen Solberg den 6. oktober 2016.

Komiteen viser videre til at regjeringen Solberg den 21. oktober la frem en tilleggsproposisjon til Prop. 1 S (2016–2017) og den 4. november 2016 la frem fire tilleggsproposisjoner til Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017.

Kapitler og romertallsvedtak i Prop. 1 S (2016–2017) ble fordelt til næringskomiteen i henhold til Innst. 1 S (2016–2017) av 10. oktober 2016.

Komiteen viser videre til at Stortinget den 19. juni 1997, ved behandlingen av Innst. S. nr. 243 (1996–1997), vedtok at bevilgningsreglementet og forretningsordenen for Stortinget skulle endres i forbindelse med den nye budsjettreformen.

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 under de rammer og kapitler som er fordelt til komiteen, jf. Innst. 1 S (2016–2017).

Følgende rammeområder er behandlet av næringskomiteen:

  • Rammeområde 9: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Rammeområde 10: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Rammeområde 11: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Landbruks- og matdepartementet.

Komiteen viser til at rammeforslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet med subsidiær støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble vedtatt i Stortinget 5. desember 2016. Det vises for øvrig til de ulike avsnitt i innstillingen som omhandler de rammeområder næringskomiteen har ansvar for.