Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Ferhat Güven, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Terje Aasland, fra Høyre, Tina Bru, Odd Henriksen, Eirik Milde og Torhild Aarbergsbotten, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Prop. 11 S (2016–2017) om varig flomvern i Opo mv.

Opovassdraget

Komiteen viser til anmodningsvedtak av 18. desember 2015, jf. Innst. 9 S (2015–2016), hvor et enstemmig Storting ba regjeringen om å legge frem sak om varig flomvern i Opovassdraget i løpet av 2016.

Komiteen viser til at Odda kommune og Sunnhordland Kraftlag (SKL) samarbeider om felles forslag til flomsikring gjennom kombinert utbygging av vannkraftverk og flomtunnell i nedre del av Opovassdraget. Et slikt prosjekt vil gi kraftproduksjon som også finansierer en god flomsikring av nedre del av Opo.

Komiteen viser også til at det på oppdrag fra NVE og Odda kommune utarbeides en mulighetsstudie for å identifisere mulige flomforebyggende tiltak og vurdere samfunnsnytte og konsekvenser for miljø mv.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, merker seg at NVE mener at SKLs prosjekt i liten grad påvirker verneverdiene i vassdraget, og at de anbefaler at det åpnes for konsesjonsbehandling. Flertallet merker seg videre at departementet tilrår at det åpnes for konsesjonsbehandling og at mulighetsstudiet kan inngå i en slik behandling, og støtter det.

Komiteen understreker at Verneplan for vassdrag ligger fast, selv om det i denne enkeltsaken åpnes for konsesjonsbehandling i nedre del av Opovassdraget.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, viser til at om lignende saker skulle bli lagt fram for Stortinget, vil man måtte veie de ulike samfunnshensynene opp mot hverandre i hver enkelt sak. Flertallet legger vekt på at verneverdier skal veie tungt, men at den skisserte utbygging omfatter en svært liten del av verneområdet.

Flertallet viser også til at Opo er en regionalt viktig storlakselv, og legger til grunn at varig flomvern må ta hensyn til dette. Flertallet understreker at inngrep som reduserer vassdragets verneverdier må søkes unngått.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil påpeke at det er svært alvorlig å avvike fra vedtatt verneplan, og at Stortinget i forbindelse med behandlingen av energiloven slo fast at det bare kan skje ved nærmere angitte kriterier og bare når andre flomdempende tiltak har vist seg utilstrekkelige. Disse medlemmer viser til at det er bestilt en rapport fra Multiconsult som skal foreligge primo desember, og som burde ha vært underlag for anbefaling og beslutning i denne saken. Disse medlemmer foreslår derfor å sende saken tilbake til departementet i påvente av analyse basert på denne rapporten. Disse medlemmer finner det ikke forsvarlig å hastebehandle en slik sak selv om det er økonomiske forhold som taler for dette.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Prop. 11 S (2016–2017) sendes tilbake til regjeringen, slik at kunnskapsgrunnlaget i den forestående rapporten fra Multiconsult og analyser basert på dette, kan tas med som et grunnlag for både departementets anbefaling og Stortingets vedtak.»

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil peke på at klimaendringene allerede påfører Norge betydelig risiko, og at det forventes enda større utslag i tiårene som kommer. Disse medlemmer vil peke på at Opovassdraget inntil 2014 ble regnet som en trygg elv, men som nå anses å trenge flomsikring for flere hundre millioner kroner for å være trygg. Disse medlemmer mener det er avgjørende at storsamfunnet stiller opp for Odda-samfunnet med å sikre elven mot farlig flom.

Disse medlemmer viser til merknader fra en enstemmig komité i Innst. 401 S (2015–2016), hvor det heter:

«Komiteen mener det er viktig å ivareta og bruke naturens egen flomdempende kapasitet. Komiteen mener konsesjonsbehandling for kraftutbygging over 1 MW i vernede vassdrag skal forelegges Stortinget og kun vurderes i de tilfeller der andre flomdempende tiltak er utprøvd, liv og helse står på spill og verneverdiene ikke vil påvirkes nevneverdig.»

Komiteens medlemmer fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser til at den omtalte kraftutbyggingen i Opovassdraget ikke er en forutsetning for flomdempingen. Disse medlemmer slår dermed fast at det å åpne for konsesjonsbehandling av kraftverk ikke er i overensstemmelse med Stortingets krav om at andre flomdempende tiltak skal være utprøvd. Disse medlemmer peker på at flomtunell er det flomforebyggende tiltaket som virker å være det avgjørende å åpne for.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget åpner for konsesjonsbehandling av planer om utbygging av flomtunnel i nedre del av Opovassdraget i Odda kommune i Hordaland.»

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne peker på at den eneste begrunnelsen for å tillate konsesjonsbehandling av kraftutbygging er at «flomdempende tiltak er utprøvd, liv og helse står på spill». Disse medlemmer vil peke på at dersom det åpnes for andre flomforebyggende tiltak, inklusive flomtunell, så har det omtalte kraftverket ingen flomdempende funksjon, men har utelukkende en økonomisk begrunnelse. Disse medlemmer vil understreke at en slik begrunnelse for kraftutbygging i vernede vassdrag var ønsket fra regjeringen, men ble avvist av komiteen i Innst. 401 S (2015–2016).

Disse medlemmer mener det er viktig at staten stiller opp og tar et medansvar for flomsikring og vil be om at regjeringen fremmer forslag for stortinget om medfinansiering av flomsikring av Opovassdraget.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen foreslå statlig medfinansiering som sikrer utbygging av flomtunnel i nedre del av Opovassdraget i Odda kommune, og fremme forslag om dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.»

Komiteens medlemmer fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser til merknader fra en enstemmig komité i Innst. 401 S (2015–2016):

«Komiteen mener konsesjonsbehandling for kraftutbygging over 1 MW i vernede vassdrag skal forelegges Stortinget»

Disse medlemmer mener det ikke bør åpnes for konsesjonsbehandling av kraftutbygging i Opovassdraget, men mener at dersom dette gjøres, så må en eventuell endelig konsesjonsbehandling forelegges Stortinget.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget om en konsesjon til utbygging av flomtunnel og kraftverk i nedre del av Opovassdraget i Odda kommune i Hordaland for Stortinget, før endelig konsesjon eventuelt gis.»

Disse medlemmer mener saken om Opo reiser viktige prinsipielle spørsmål og hadde fortjent grundigere behandling, heller enn den hastebehandlingen som det nå er blitt lagt opp til.

Etablering av vannkraftanlegg i Åmli og Froland kommuner

Komiteen viser til søknadene om å bygge vannkraftanlegg i Åmli og Froland kommuner. Prosjektene er i konkurranse med hverandre og gjensidig utelukkende. OED gav 18. september 2015 konsesjon til Agder Energi Vannkraft A/S, mens Risdal Energi A/S og Knut Olav Tveit fikk avslag på sine søknader.

Komiteen merker seg at departementets vedtak var i tråd med innstilling fra NVE, og at både Åmli og Froland kommuner støtter avgjørelsen som også var i tråd med Aust-Agder fylkeskommunes anbefaling.

Komiteen merker seg også at klagene fra Risdal Energi og Knut Olav Tveit har blitt grundig behandlet, og at departementet står fast ved konsesjonen til Skjeggedal kraftverk og avslagene på overføringen fra Skjeggedalsåna til Vatnedalselva og søknaden om Skjeggedalsfossen kraftverk, og støtter dette.