Innhold

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2016. Under programområde 10 Helse og omsorg, fremmes det forslag om å redusere utgiftene med 659,8 mill. kroner. Inntektene foreslås redusert med 121,5 mill. kroner. Under programområde 30 Stønad ved helsetjenester fremmes det, på grunnlag av nye anslag per 30. september og takstoppgjøret per 1. juli 2016, forslag om å redusere utgiftene med netto 124,8 mill. kroner.

1.2 Forslag til endringer av bevilgningene under enkelte kapitler

Kap. 703 Internasjonalt samarbeid

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 5,7 mill. kroner.

Kap. 714 Folkehelse

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 0,4 mill. kroner.

Post 60 Kommunale tiltak

Bevilgningen foreslås redusert med 1,6 mill. kroner.

Kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 12,4 mill. kroner.

Kap. 723 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 9,8 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 2,6 mill. kroner.

Kap. 732 Regionale helseforetak

Post 76 Innsatsstyrt finansiering

Samlet sett foreslås bevilgningen redusert med 169,7 mill. kroner.

Post 77 Poliklinisk virksomhet

Bevilgningen foreslås økt med 7,1 mill. kroner.

Post 78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester

Det foreslås å øke bevilgningen med 21 mill. kroner.

Post 83 Opptrekksrenter for lån f.o.m 2008

Bevilgningen foreslås redusert med 14,5 mill. kroner.

Kap. 733 Habilitering og rehabilitering

Post 72 Kjøp av opptrening

Bevilgningen foreslås redusert med 1,7 mill. kroner.

Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 6 mill. kroner.

Post 70 Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

Bevilgningen foreslås økt med 6,5 mill. kroner.

Post 71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

Bevilgningen foreslås økt med 16,4 mill. kroner.

Kap. 750 Statens legemiddelverk

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner.

Kap. 761 Omsorgstjeneste

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det er ved en inkurie bevilget 1,9 mill. kroner til prosjektet Aktive muligheter, inkludert en evaluering av tiltak, jf. omtale i Prop. 1 S (2015–2016). Dette prosjektet ble avsluttet og følgeevaluert i 2015. Det foreslås å omdisponere 0,95 mill. kroner til drift av nettsiden «Fritid for alle» og 0,95 mill. kroner til aktiviteter under Pårørendeprogrammet. Tiltakene faller inn under formålene på posten.

Post 62 Dagaktivitetstilskudd

Bevilgningen foreslås redusert med 45 mill. kroner.

Post 64 Kompensasjon for renter og avdrag

Bevilgningen foreslås økt med 15,5 mill. kroner.

Post 65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Bevilgningen foreslås redusert med til sammen 389,3 mill. kroner.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 20 mill. kroner.

Post 63 Allmennlegetjenester

Bevilgningen foreslås redusert med til sammen 60 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd

Bevilgningen foreslås økt med 1,7 mill. kroner.

Post 73 Seksuell helse

Bevilgningen foreslås økt med 1,9 mill. kroner.

Kap. 765 Psykisk helse og rusarbeid

Post 60 Kommunale tjenester

Bevilgningen foreslås redusert med 46,8 mill. kroner.

Post 73 Utviklingstiltak

Bevilgningen foreslås redusert med 3,1 mill. kroner.

Kap. 780 Forskning

Post 50 Norges forskningsråd

Det foreslås å redusere bevilgningen med 21 mill. kroner.

Kap. 781 Forsøk og utvikling mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 0,5 mill. kroner.

Post 79 Tilskudd

Bevilgningen foreslås redusert med til sammen 5,6 mill. kroner.

Kap. 783 Personell

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 0,5 mill. kroner.

Kap. 2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

Post 70 Spesialisthjelp

Bevilgningen foreslås økt med 32,9 mill. kroner.

Post 71 Psykologhjelp

Bevilgingen foreslås økt med 11 mill. kroner.

Post 72 Tannbehandling

Bevilgningen foreslås redusert med 65 mill. kroner.

Post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt

Bevilgningen foreslås redusert med 55 mill. kroner.

Kap. 2751 Legemidler mv.

Post 70 Legemidler

Bevilgningen foreslås redusert med 101 mill. kroner.

Post 71 Legeerklæringer

Bevilgningen foreslås redusert med 0,5 mill. kroner.

Post 72 Medisinsk forbruksmateriell

Bevilgningen foreslås redusert med 99 mill. kroner.

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling

Post 70 Egenandelstak 1

Bevilgningen foreslås økt med 70 mill. kroner.

Post 71 Egenandelstak II

Bevilgningen foreslås redusert med 4 mill. kroner.

Kap. 2755 Helsetjenester i kommunene mv.

Post 62 Fastlønnsordning fysioterapeuter

Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner.

Post 70 Allmennlegehjelp

Bevilgningen foreslås økt med 93,6 mill. kroner.

Post 71 Fysioterapi

Bevilgningen foreslås økt med 43,5 mill. kroner.

Post 73 Kiropraktorbehandling

Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner.

Post 75 Logopedisk og ortoptisk behandling

Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner.

Kap. 2756 Andre helsetjenester

Post 70 Helsetjenester i annet EØS-land

Bevilgningen foreslås redusert med 3 mill. kroner.

Post 71 Helsetjenester i utlandet mv.

Bevilgningen foreslås redusert med 15 mill. kroner.

Post 72 Helsetjenester til utenlandsboende mv.

Bevilgningen foreslås redusert med 35 mill. kroner.

Kap. 2790 Andre helsetiltak

Post 70 Bidrag

Bevilgningen foreslås økt med 4 mill. kroner.

Kap. 3720 Helsedirektoratet

Post 5 Helsetjenester til utenlandsboende mv.

Bevilgningen foreslås økt med 0,13 mill. kroner.

Kap. 3721 Statens helsetilsyn

Post 2 Salgs- og leieinntekter

Bevilgningen foreslås redusert med 0,3 mill. kroner.

Post 4 Diverse inntekter

Bevilgningen foreslås redusert med 0,62 mill. kroner.

Kap. 3722 Norsk pasientskadeerstatning

Post 50 Premie fra private

Bevilgningen foreslås økt med 18,7 mill. kroner.

Kap. 3732 Regionale helseforetak

Post 80 Renter på investeringslån

Bevilgningen foreslås redusert med 45,2 mill. kroner.

Post 85 Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

Bevilgningen foreslås økt med 9,5 mill. kroner.

Post 86 Driftskreditter

Bevilgningen foreslås redusert med 100 mill. kroner.

Kap. 3750 Statens legemiddelverk

Post 4 Registreringsgebyr

Bevilgningen foreslås redusert med 3,7 mill. kroner.