Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda – BERIKTIGET

Dette dokument

  • Innst. 287 S (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Etter lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 43 skal Personvernnemnda avgjøre klager over Datatilsynets avgjørelser. Personvernnemnda skal ha sju medlemmer som oppnevnes for fire år, med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Stortinget oppnevner leder og nestleder med personlige varamedlemmer. De andre fem medlemmene oppnevnes av Kongen. Det er forutsatt i forarbeidene til loven at nemndmedlemmene skal oppnevnes ut fra faglige kvalifikasjoner, og at lederen og nestlederen skal ha juridisk embetseksamen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har anmodet Stortinget om å oppnevne ny leder til nemnda. Det er vist til at nåværende leder, lagdommer Kristel Heyerdahl, Oslo, ønsker å fratre grunnet sykdom. Det er videre anmodet om at oppnevningen skal gjelde frem til og med 31. desember 2020.

Presidentskapet foreslår at dommer i Hedmarken tingrett, Mari Bø Haugstad, Hamar, oppnevnes som ny leder av Personvernnemnda. Bø Haugstad har tidligere vært medlem av Personvernkommisjonen. Kommisjonen avga NOU 2009:1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet. Hun har tidligere også vært varamedlem i Personvernnemnda.

Oppnevnelsen gjelder fra 1. august 2017 og frem til og med 31. desember 2020.

Det tas forbehold om at nemndas oppgaver, sammensetning og virketid kan bli endret som følge av nye personvernregler i EU og EØS-avtalen.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som ny leder i Personvernnemnda oppnevnes tingrettsdommer Mari Bø Haugstad. Oppnevnelsen gjelder fra 1. august 2017 til 31. desember 2020.

Det tas forbehold om at nemndas oppgaver, sammensetning og virketid kan bli endret som følge av nye personvernregler i EU og EØS-avtalen.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 11. mai 2017

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal