Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Arild Grande, Lasse Juliussen, Hege Haukeland Liadal og Sonja Mandt, fra Høyre, lederen Svein Harberg, Kårstein Eidem Løvaas og Thore Vestby, fra Fremskrittspartiet, Anders Anundsen og Ib Thomsen, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, viser til representantforslaget og støtter forslagsstillernes syn på at boligmarkedet bør være kjennetegnet av gode og oversiktlige rammevilkår. Komiteen viser til at forslagsstillerne mener at dagens rammebetingelser ikke oppnår dette i tilstrekkelig grad og på dette grunnlag fremmer seks forslag med hensikt å styrke kjøperens stilling i boligmarkedet.

Komiteen merker seg at forslagene angår ulike ledd i salgskjeden, hvorav det første tar sikte på å legge om forsikringsordningene i bolighandelen, med hovedprinsipp om at boligkjøperen skal velge forsikringsselskap og forsikringens dekningsområder ut over minimumsvilkårene. Det andre forslaget tar sikte på å sikre at krav til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter. Det tredje forslaget etterstreber økt balanse i insentivene regelverket rundt bolighandelen skaper, ved å øke bruken av standardiserte tilstandsrapporter. Det fjerde forslaget ber regjeringen vurdere å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn. Det femte forslaget angår gjeninnføring av boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering. Det sjette og siste forslaget tilstreber å gi boligkjøpere mer tid i bolighandelen, enten gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller avhendingsloven.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at representantforslaget helhetlig sett har som mål å redusere usikkerheten i boligmarkedet, men kun tar utgangspunkt i usikkerheten knyttet til den ene parten, kjøperen. Det er også grunn til å peke på at henvisningen til Forbrukerrådets rapport viser til en rapport som omhandler svært få saker, kun 22 saker, på et område hvor det er mange titalls tusen transaksjoner årlig. Flertallet ser likevel at det kan være behov for å se nærmere på enkelte sider av regelverket for kjøp og salg av bolig. Flertallet viser i den anledning til statsrådens brev til familie- og kulturkomiteen datert 12. mai 2017 (vedlegg) hvor det påpekes at dette særlig gjelder tilgangen til informasjon om boligens tekniske tilstand før kjøpet kommer i stand. Flertallet viser til at regjeringen har varslet at den ønsker å følge opp forslagene i NOU 2009:6 Tilstandsrapport ved salg av bolig, blant annet gjennom endringer i avhendingsloven for å øke bruken av tekniske tilstandsrapporter ved boligsalg. Det er ønskelig med en helhetlig gjennomgang av området fremfor å vedta mer isolerte tiltak.

Når det gjelder forslaget om å legge om forsikringsordningene i bolighandelen, viser flertallet til at avhendingsloven ikke inneholder regler om forsikring. Likefullt kan det være hensiktsmessig å vurdere en løsning etter modell av den danske huseftersynsordningen i oppfølgingen av forslagene i NOU 2009:6, selv om det må påpekes at det også i Danmark er utfordringer med denne ordningen. Flertallet viser også til at Eiendom Norge, som organiserer de fleste norske eiendomsmeglingsforetak, har tatt initiativ til en arbeidsgruppe sammensatt av boligorganisasjoner og myndighetsorganer som blant annet skal gjennomgå den danske boligmodellen.

Når det gjelder forslag om å sikre at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter, viser flertallet til gjeldende rett i avhendingsloven § 3-9. Det er, slik flertallet tolker loven, ingen automatikk i at kjøpesum påvirker boligkjøperes reklamasjonsmuligheter. Forholdet mellom kjøpesummen og utbedringskostnadene er bare ett av flere momenter i den helhetsvurderingen som skal foretas.

Angående forslaget om å påvirke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter gjennom politiske insentiver, viser flertallet til sine respektive partiers grunnsyn. Statlig inngripen i privat handel, såfremt det ikke åpenbart foreligger tegn til markedssvikt eller andre forhold som skulle tilsi dette, må begrenses. Flertallet viser til at eiendomsmeglingsbransjen på eget initiativ har økt bruken av tilstandsrapporter betraktelig.

Flertallet viser til at regjeringen er i gang med å følge opp forslag fremkommet i NOU 2009:6, som blant annet angår takstmenns rolle i boligomsetningen.

Når det gjelder forslaget om å gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering, viser flertallet til at salgssummen ved boligsalg påvirkes av en rekke forhold ut over boligens tekniske tilstand. Boligsalg gjennomføres i hovedsak gjennom budrunder, tilsvarende auksjoner med streng tidsavgrensning. I slike former for marked er det svært vanskelig å antyde korrekt sum i forkant, og det vil i alle tilfeller være rimelig å anta at eiendomsmeglere har bedre oversikt over forventet sum i det aktuelle området enn takstmenn. Flertallet er i utgangspunktet ikke negativt innstilt til tiltak som kan fremme sikkerhet og vern ved boligsalg. Flertallet viser igjen til at regjeringen er i gang med oppfølging av NOU 2009:6, hvor meglerens og takstmannens rolle vil bli tatt i betraktning.

Når det gjelder forslag om å sikre boligkjøperne mer tid i bolighandelen gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller avhendingsloven, viser flertallet til at Finansdepartementet i brev til Finanstilsynet datert 23. januar 2017 meddeler opprettelsen av et lovutvalg for å revidere eiendomsmeglingsloven. Det anses av flertallet som hensiktsmessig å avvente denne revisjonen før det gjøres endringer i forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller avhendingsloven. Uavhengig av denne revisjonen er det flertallets oppfatning at dette hører hjemme under eiendomsmeglingsloven og ikke under avhendingsloven.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Dokument 8:68 S (2014–2015) om tryggere bolighandel fra representantene Hege Haukeland Liadal, Helga Pedersen, Kari Henriksen, Stine Renate Håheim og Arild Grande og Innst. 46 S (2015–2016) som ble vedlagt protokollen. Dokument 8:123 S (2016–2017) har den samme overordnede hensikt om å trygge bolighandelen for forbrukerne, og disse medlemmer finner det derfor nærliggende å støtte forslaget. Forslaget gjenspeiler felles verdier mellom forslagsstillerne der man ser nødvendigheten av å bruke lovregulering for å sikre forbrukerrettigheter fremfor en ren markedsbasert tenkning der forbrukernes rettigheter i langt større grad defineres av selskaper og bransjer med egne profittbehov. Disse medlemmer viser også til at markedsaktørene er pådrivere for endringer i rettstilstanden for å redusere egne kostnader, noe som er med på å utvikle en rettighetssituasjon som er mer gunstig for finansbransjen og kan påføre forbrukerne økte kostnader og svakere rettigheter. Bolighandel er for viktig for innbyggerne og samfunnet til i sin helhet å overlates til markedsaktører alene.

Disse medlemmer viser til den brede enigheten da et samlet Storting i 2015 ba:

«regjeringen vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, herunder det varslede arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte».

Disse medlemmer konstaterer at regjeringen overhodet ikke har fulgt opp dette enstemmige vedtaket.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener bruk av tilstandsrapport er viktig for å gi tryggere boligomsetning og å dempe konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig. Både takstbransjen og eiendomsmeglerbransjen har i den senere tid tatt ulike initiativer til å øke bruken av tilstandsrapporter. Flertallet mener det har vært viktig å se an denne utviklingen før regulerende tiltak i form av lovpålegg eller annet vurderes. Erfaringen så langt viser at bransjeinitiativene har ført til noe økt bruk av tilstandsrapporter, særlig ved salg av eneboliger. Flertallet viser til at regjeringen arbeider med endringer i regelverket for boligomsetning og vurderer flere spørsmål, blant annet hvordan bruk av tilstandsrapporter kan tilskyndes ytterligere.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser for øvrig til forslag, spørsmål og innlegg fremsatt av representanter for partiene Høyre og Fremskrittspartiet som i 2011 (Innst. 212 S (2011–2012)) begrunnet behovet for en tryggere bolighandel, herunder bruk av tilstandsrapporter i bolighandelen særlig knyttet til forbehold, som er et kjernespørsmål i et stort antall reklamasjonssaker. Disse medlemmer vil bemerke at mens forslagsstillerne i 2011 argumenterte for at tilstandsrapporten burde bli obligatorisk på selgers hånd og føre til sanksjoner, er dette ikke fulgt opp av forslagsstillerne i regjering.

Komiteen mener det er viktig å styrke boligkjøperes vilkår, og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede en omlegging av forsikringsordningene i bolighandelen, der hovedprinsippet er at den som skal ha fordel av utbetalingen (boligkjøper), også er den som velger forsikringsselskap, forsikringens dekningsområder og vilkår ut over minimumsvilkår.»

«Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn og sikre takstmannens uavhengighet, rolle og tillit i bolighandelen og ved reklamasjoner.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere å gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering.»

«Stortinget ber regjeringen sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandelen gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller ved å fremme forslag for Stortinget om endringer i avhendingsloven.»