1. Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg for å gjennomgå og fremme forslag til prinsipper og retningslinjer for hvordan staten bør organisere de ulike delene av sin forskjelligartete virksomhet med spesiell vekt på å redusere offentlige aktiviteter i velfungerende private/kommersielle markeder. Utredningen bør være klar første halvdel av 2019.»

I 1989 avga Hermansen-utvalget en utredning med tittelen «En bedre organisert stat» (NOU 1989:5). Utvalgets forslag har etter manges mening utgjort en viktig del av premissgrunnlaget for mange av de reformer som senere er gjennomført i statlig organisering og styring i Norge.

Forslagsstillerne peker på at en viktig og underkommunisert årsak til veksten i offentlig sektor er at staten i stort omfang tiltar seg oppgaver hvor det eksisterer et velfungerende marked og sterke, etablerte fagmiljøer utenfor staten. Statliggjøringen av oppgaveløsningen skjer gjennom nye programmer og prosjekter, og delvis insourcing av oppgaver, hvor markedet tidligere har løst oppgaven. Hver for seg kan disse oppgavene virke tilforlatelige, men summen utgjør etter forslagsstillernes syn et økende problem.

Etter forslagsstillernes syn fører dette til uforutsigbare rammevilkår.

Det medfører åpenbart en fare for rolleblanding og uklare grenser når staten på den ene siden er regulator og på den andre siden opererer som tilbyder av tjenester i samme marked som private tilbydere.

Det medfører også en betydelig risiko for innlåsing av kompetansemiljøer internt i statlige virksomheter. I dokumentet omtales følgende eksempler på «statligfisering»: nasjonal e-ID, forskning, helse, Statens kartverk, småbåtregister, bedriftsrådgivning i utlandet og nasjonal ruteplanlegger.

Det vises for øvrig til dokumentet for en nærmere beskrivelse av forslagene.