Innhold

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågsli og Maria-Karine Aasen-Svensrud, fra Høyre, Peter Frølich, Guro Angell Gimse og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Rowena von Ohle, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2018 under de kapitler som er fordelt til komiteen under rammeområde 5 ved Stortingets vedtak 19. oktober 2017, jf. Innst. 18 S (2017–2018).

Komitéinnstillingen omfatter alle administrasjonsgrener under Justis- og beredskapsdepartementet med unntak av kap. 480 Svalbardbudsjettet, samt kap. 490/3490 Utlendingsdirektoratet og kap. 491 Utlendingsnemnda, kap. 495 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, kap. 496/3496 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, samt kap. 497/3497 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kap. 480 inngår i rammeområde 4 (Utenriks), mens kap. 490/3490, 491, 495, 496/3496 og 497/3497 er en del av rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling og bolig).

Komitéinnstillingen omfatter også kap. 45 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som er omtalt i Prop. 1 S (2017–2018) for Finansdepartementet.

1.2 Regjeringens budsjettforslag

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområde 5 slik det fremgår av Prop. 1 S (2017–2018) fordelt på kapitler og poster.

90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 5

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2017–2018)

Utgifter

Stortinget og underliggende institusjoner

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

24 500 000

Høyesterett

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

109 967 000

Justis- og beredskapsdepartementet

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

488 635 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

24 755 000

50

Norges forskningsråd

25 002 000

70

Overføringer til private

7 918 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 020 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 441 157 000

21

Spesielle driftsutgifter

70 397 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

6 591 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

229 190 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 051 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 682 390 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 1

87 735 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 619 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

76 800 000

70

Tilskudd

13 044 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter

256 437 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

16 894 739 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 906 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

8 996 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

27 561 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

222 893 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

660 000 000

70

Tilskudd

60 280 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

5 108 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

628 210 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

860 596 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

253 242 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

8 740 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 519 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456, post 1

759 374 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 248 000

70

Overføringer til private

6 509 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

25 889 000

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

31 740 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

689 341 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 513 208 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

104 187 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 599 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 717 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

47 652 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

109 536 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451, post 1

121 526 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur nødnett

357 672 000

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

94 960 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

34 352 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

46 445 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 171 116 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 284 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

16 835 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

249 896 000

21

Spesielle driftsutgifter

155 578 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

688 414 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

34 849 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

106 543 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

59 702 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

31 388 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

72 595 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

355 550 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

118 667 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

19 268 000

70

Tilskudd

11 800 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

90 376 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 457 000

Sum utgifter rammeområde 5

36 771 271 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

5 360 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 243 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

385 993 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

23 243 000

3

Diverse refusjoner

1 821 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 958 000

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

88 308 000

3

Andre inntekter

24 460 000

4

Tilskudd

2 340 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter

1 035 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

258 868 000

2

Refusjoner mv.

272 715 000

3

Salgsinntekter

75 875 000

4

Gebyr – vaktselskap

2 000 000

6

Gebyr – utlendingssaker

268 685 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

833 207 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

16 287 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

18 110 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

14 500 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

147 254 000

3

Diverse inntekter

26 177 000

6

Refusjon

2 173 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

25 877 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Abonnementsinntekter

339 329 000

2

Refusjoner driftsutgifter

42 204 000

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

94 969 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

9 352 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 378 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 948 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

681 000

Sum inntekter rammeområde 5

3 022 613 000

Netto rammeområde 5

33 748 658 000

1.3 Stortingets vedtak om rammesum

Ved vedtak i Stortinget 4. desember 2017 er netto utgiftsramme for rammeområde 5 endelig fastsatt til kr 33 962 684 000, jf. Innst. 2 S (2017–2018). De fremsatte bevilgningsforslagene i innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.