Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Til Stortinget

Bakgrunn

Delegasjonen ble opprettet i stortingsperioden 2009–2013, jf. Innst. 96 S (2012–2013). Den skal bestå av fire medlemmer og fire varamedlemmer, og utgå fra utenriks- og forsvarskomiteen. Komiteens leder og første nestleder skal være medlemmer av delegasjonen.

Komiteens tilråding

På grunnlag av forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  • 1. Anniken Huitfeldt

  • 2. Michael Tetzschner

  • 3. Christian Tybring-Gjedde

  • 4. Liv Signe Navarsete

Varamedlemmer:

  • 1. Martin Kolberg

  • 2. Ingjerd Schou

  • 3. Audun Lysbakken

  • 4. Abid Q. Raja

Oslo, i valgkomiteen, den 20. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder