Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud i Stortingets møte 16. november 2017 om at hun trekker tilbake forslag fra Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige, jf. Representantforslag 52 S (2017–2018) – BERIKTIGET

Til Stortinget

Innledning

Rigmor Aasrud meddelte i Stortingets møte 16. november 2017 at hun trekker tilbake forslag fra Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige (Representantforslag 52 S (2017–2018)).

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Kristin Ørmen Johnsen, Mari Holm Lønseth og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Heidi Greni og Willfred Nordlund, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, fra Venstre, Ketil Kjenseth, og fra Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, tar meddelelsen fra Rigmor Aasrud til etterretning.

Komiteens tilråding

Komiteen rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Meddelelse fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud i Stortingets møte 16. november 2017 om at hun trekker tilbake forslag fra Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige (Representantforslag 52 S (2017–2018)) – vedlegges protokollen.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 30. november 2017

Karin Andersen

leder og ordfører