Innhold

Vedlegg - Brev fra Kunnskapsdepartementet v/statsråd Jan Tore Sanner til kommunal- og forvaltningskomiteen, datert 5. mars 2018

Vedlegg

Angående Prop. 146 L (2016–2017) Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Jeg viser til e-post av 26. februar 2018 fra stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP). Henvendelsen lyder:

Jeg ber herved om lovteknisk bistand til å utforme et forslag til lovtekst knyttet til forslag til vedtak, med lovtekst, om at dersom en person skal fratas statsborgerskap må dette vedtas/fratas i domstolssystemet. Dvs sakene skal domstolsbehandles, ikke behandles administrativt i departementet.

Departementet har dessverre ikke anledning til å bistå med det Stortingsrepresentant Gåsemyr Staalesen ber om, fordi dette er mer enn et spørsmål om lovteknikk. Departementet måtte ha gjennomført en utredning for å kunne levere det som etterspørres i e-posten.