Innstilling fra Stortingets presidentskap om tilsetting av direktør i Stortingets administrasjon

Dette dokument

  • Innst. 207 S (2017–2018)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
Til Stortinget

Innledning

Stortingets direktør Ida Børresen meddelte i møte i presidentskapet 7. august 2017 at hun ville gå av med pensjon fra 1. mai 2018. Ida Børresen trakk seg fra stillingen som direktør 15. februar 2018.

Stillingen som direktør i Stortingets administrasjon ble kunngjort 26. januar, med søknadsfrist 8. mars. Søknadsfristen ble senere forlenget til 19. mars. Ansettelse skjer på åremål for seks år med mulighet for forlengelse. Ved søknadsfristen var det kommet inn 17 søknader.

Av kunngjøringen fremgår det bl.a. at direktøren som leder av Stortingets administrasjon har en viktig rolle som støtte for landets nasjonalforsamling. Direktøren er også sekretær for Stortingets presidentskap og bistår ved forberedelse, gjennomføring og oppfølging av det parlamentariske arbeidet. Direktøren må kunne kombinere høy servicegrad overfor Stortingets parlamentariske virksomhet med profesjonell og moderne virksomhetsledelse. Aktuelle kandidater må kjenne de konstitusjonelle rammer som gjelder for Stortingets virksomhet, herunder forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Den som ansettes, må være løsningsorientert, ha dokumentert gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. Det kreves høyere utdanning, og det er en fordel med erfaring fra offentlig virksomhet.

Presidentskapet har lagt stor vekt på at direktøren i Stortingets administrasjon skal ha solid og relevant ledererfaring og svært gode lederegenskaper. Direktøren må kombinere evne til å lede en stor og sammensatt organisasjon med lydhørhet og forståelse for representantenes oppgaver og arbeidsvilkår. I tillegg til lederegenskaper er det derfor viktig at den som ansettes, har bred erfaring i å bevege seg i møtet mellom administrasjon og politikk, og at vedkommende har inngående kjennskap til politiske prosesser og parlamentarisk arbeid. Foruten god rolleforståelse og en utpreget serviceholdning forutsettes stor bevissthet om integritet og omdømme.

Presidentskapet opprettet en intervjugruppe som – med bistand fra en ekstern rekrutteringskonsulent – har gjennomgått søknadene og intervjuet de mest aktuelle kandidatene. Intervjugruppen har bestått av medlemmer fra presidentskapet, representanter fra Stortingets administrasjon og en tillitsvalgt for de ansatte i Stortinget. På bakgrunn av intervjuene, innhentede referanser og vurderinger i intervjugruppen og i presidentskapet har presidentskapet kommet til at Marianne Andreassen bør innstilles til den ledige stillingen.

Marianne Andreassen er 56 år og utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun startet som saksbehandler i Finansdepartementet i 1985 og var amanuensis ved Høgskolen i Nordland 1988–1990. Andreassen var komitésekretær i finanskomiteen 1990–1991 før hun i perioden 1991–1999 hadde ulike politiske stillinger. Disse omfatter økonomisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og statssekretær i Handelsdepartementet og i Finansdepartementet. Hun ble i 1999 ansatt som seniorøkonom i Gjensidige NOR (nå DNB) og var i perioden 2000–2003 konserndirektør for staber i SpareBank 1 Gruppen AS. I 2004 ble hun den første direktøren i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og var med på å bygge opp denne etaten. Hun ble i 2012 utnevnt som administrerende direktør i Statens lånekasse for utdanning, en stilling hun har vært i frem til nå. Andreassen har hatt en rekke styreverv, bl.a. i Hovedstyret for Norges Bank, Norsk Folkemuseum og Oslo universitetssykehus, og hun har vært medlem og leder av flere regjeringsoppnevnte ekspertutvalg.

Presidentskapet legger vekt på at søkeren har svært relevant ledererfaring både fra offentlig og privat sektor, herunder toppledererfaring fra to statlige virksomheter. Hun fremstår som en dedikert og dyktig leder med energi og god gjennomføringsevne. Hun kommuniserer og samarbeider godt, er engasjert og tillitsskapende og har bred erfaring fra å jobbe både med fag, politikk, administrasjon og forvaltning. Hun har også bidratt til å gjennomføre endringer og omstillinger for å sikre at tjenester og arbeidsprosesser er moderne, sikre og effektive.

Etter presidentskapets vurdering har Marianne Andreassen svært gode forutsetninger for å fylle rollen som direktør i Stortingets administrasjon på en god måte. Det foreslås at presidentskapet får fullmakt til å inngå lønnsavtale og nærmere ansettelsesvilkår med den som ansettes.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til det som står foran, og innstiller til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Marianne Andreassen tilsettes som Stortingets direktør for 6 år med tiltredelse etter nærmere avtale.

II

Stortingets presidentskap gis fullmakt til å inngå avtale om lønn og fastsette nærmere ansettelsesvilkår.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 22. mars 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja