Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Trude Brosvik om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortingsrepresentantene Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Trude Brosvik fremmet 31. januar 2018 følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av straffeloven som sikrer at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Peter Frølich, Guro Angell Gimse og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Trude Brosvik om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart.

Komiteen registrerer at forslagsstillerne viser til at Stortinget i 2008 vedtok at kjøp av seksuelle tjenester skulle inntas i straffeloven av 1902, jf. lovens § 202a, og at loven trådte i kraft 1. januar 2009. Videre peker forslagsstillerne på at bakgrunnen for innføringen av forbudet var blant annet at det skulle være et tiltak for å bekjempe menneskehandel.

Komiteen merker seg at forslagsstillerne viser til at det i desember 2017 fremkom i et oppslag i media at det i Oslo politidistrikt hadde blitt utstedt fem bøter for kjøp av seksuelle tjenester i hovedstaden i 2017, og fremholder at dette, etter opplysninger fra politiet, har en sammenheng med at det ikke lenger er straffbart å forsøke å kjøpe seksuelle tjenester og at dette medfører en del etiske problemstillinger for politibetjentene som skal håndheve loven slik den er utformet. Forslagsstillerne viser så til et skriftlig spørsmål stilt justis- og beredskapsministeren om uklarheten de opplever knyttet til juridisk teori og politiets håndhevelse av forsøk på brudd på straffeloven. Statsråden svarer at Riksadvokaten i brev til departementet gir uttrykk for at denne avkriminaliseringen synes å være en utilsiktet konsekvens av at skillet mellom forbrytelse og forseelser ble forlatt ved innføringen av den nye straffeloven. Forslagsstillerne mener i det videre at denne uklarheten vedrørende hvorvidt forsøk på kjøp av seksuelle tjenester skal være straffbart eller ikke, må rettes opp.

Komiteen viser til at forslagsstillerne mener at loven må endres slik at det fremkommer tydelig at forsøk på brudd på straffeloven av 2005 § 316 skal være straffbart, og fremmer derfor forslag om at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av straffeloven som sikrer at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart.

Komiteen fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av straffeloven som sikrer at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart».

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet registrerer at det hersker ulike oppfatninger om hvorvidt forsøk på kjøp av seksuelle tjenester fortsatt skal være straffbart etter at ny straffelov trådte i kraft. Disse medlemmer er enige med både forslagsstillerne og statsråden i at dette bør tydeliggjøres i gjeldende lovtekst, slik at det ikke lenger foreligger tvil. Disse medlemmer understreker samtidig at disse medlemmers tilslutning til forslaget er uavhengig av debatten om hvorvidt sexkjøp skal kriminaliseres eller ikke. Disse medlemmer støtter forslaget på det grunnlag at det tydeliggjør gjeldende rett og retter opp eventuelle misforståelser dagens lovtekst måtte innby til.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av straffeloven som sikrer at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart.

Oslo, i justiskomiteen, den 24. april 2018

Lene Vågslid

Maria Aasen-Svensrud

leder

ordfører