2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ruth Grung, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Mathias Bernander, Margunn Ebbesen, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet, Kjell-Børge Freiberg og Morten Ørsal Johansen, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til Meld. St. 9 (2017–2018) om fiskeriavtalene Norge har inngått med andre land, og om fisket etter avtalene i 2016 og 2017. Komiteen viser til at dette er en årlig melding fra Nærings- og fiskeridepartementet som legges frem for Stortinget, og som gir nyttig informasjon om fiskeripolitikken.

Komiteen merker seg at fiskeriavtalene bygger på et langsiktig forvaltningsarbeid som legger grunnlaget for at vi kan høste fra robuste fiskebestander og drive lønnsom næringsaktivitet i havområdene våre.

Komiteen merker seg at Norge deler opp mot 90 pst. av fiskeressursene vi høster av, med andre land, og ser på internasjonalt samarbeid som avgjørende for en vellykket og bærekraftig fiskeriforvaltning. Komiteen har merket seg, og støtter, at det er tre overordnede mål som ligger til grunn for Norges medvirkning i de ulike forhandlingsprosessene og de internasjonale organisasjonene for ressursforvaltning, nemlig bærekraftig forvaltning av de marine ressursene, å sikre Norge en rettferdig andel av kvotene og god kontroll og håndheving innen forvaltningsregimene der Norge deltar. Komiteen legger til grunn at det arbeides med å oppnå best mulige avtaler for Norge.

Komiteen merker seg videre at Norge inngår tre typer internasjonale fiskeriavtaler: tosidige avtaler, kyststatsavtaler og avtaler i regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, såkalte RFMOer.

Komiteen mener ulovlig fiske er en alvorlig trussel mot fiskeressursene, og vil understreke viktigheten av det internasjonale kontrollsamarbeidet. Komiteen vil understreke betydningen av at Norge også i årene som kommer, vektlegger arbeidet mot såkalt UUU-fiske (ulovlig, urapportert og uregulert fiske) og fiskerikriminalitet både nasjonalt og internasjonalt.

Komiteen merker seg at meldingen gir god og oppdatert kunnskap om økosystemene og bestandsutviklingen i våre havområder.

Komiteen merker seg videre at norske fiskere generelt utnytter kvotene godt, og at kvotene for de kommersielt viktigste bestandene ifølge meldingen blir utnyttet så godt som fullt ut.

Komiteen ser det som viktig at Norge har en aktiv rolle i internasjonalt havsamarbeid, både når det gjelder utvikling av internasjonalt regelverk og for forvaltningen av fiskeriene og havmiljøet. Komiteen ser det som positivt at Norge kan spille en viktig rolle globalt gjennom faglige bidrag.

Komiteen viser til Riksrevisjonens funn i sin rapport om fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak (Dokument 3:9 (2016–2017)). Komiteen viser til at det her ble funnet en rekke svakheter i forvaltningen av fiskeriressursene i disse områdene, også der det foregår godt samarbeid med andre land. Komiteen mener at Riksrevisjonens anbefalinger bør følges opp snarest.

Komiteen viser til at det i samme rapport kom fram at en stor andel av det norske regelverket for fiskeri kun finnes på norsk.

På denne bakgrunn fremmer komiteen følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen på bakgrunn av Riksrevisjonens merknader og EUs uttalte ønske, komme tilbake med en vurdering av om det norske fiskeriregelverket skal tilgjengeliggjøres på engelsk.»