Innhold

10. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 1

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 361 899 000

2

Familie og forbruker

45 930 792 000

3

Kultur mv.

16 147 448 000

4

Utenriks

40 717 426 000

5

Justis

36 297 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 347 737 000

7

Arbeid og sosial

453 158 508 000

8

Forsvar

53 300 195 000

9

Næring

6 920 615 000

10

Fiskeri

1 065 924 000

11

Landbruk

18 737 098 000

12

Olje og energi

-102 293 537 000

13

Miljø

6 541 727 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

211 397 768 000

16

Utdanning og forskning

77 913 308 000

17

Transport og kommunikasjon

71 499 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

185 031 746 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

2 143 770 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 529 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 205 312 353 000

22

Utbytte mv.

-40 465 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen evaluere ABE-reformen og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen utrede en avgift som effektivt ekskluderer biodrivstoff med høy avskogingsrisiko (som palmeolje), og legge fram et forslag i forbindelse med revidert statsbudsjett i 2019, med ikrafttredelse 1. juli 2019.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen i løpet av første halvår 2019 legge til rette for at det gratis og enkelt kan leveres inn marint avfall i havner fra ordningen «Fishing for Litter».

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen utrede om de kommunale pensjonskassene skal være skattepliktige, og legge fram sak for Stortinget på egnet måte.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen utrede endringer i merverdiavgiftsloven som sikrer at helsepersonell må inkludere merverdiavgift hvis de utfører alternativ behandling.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med et lovforslag som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen om at ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene avvikles.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 9

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

9 855 299 000

2

Familie og forbruker

46 338 892 000

3

Kultur mv.

15 726 648 000

4

Utenriks

39 174 326 000

5

Justis

36 232 167 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 207 807 000

7

Arbeid og sosial

452 164 478 000

8

Forsvar

54 047 695 000

9

Næring

6 818 215 000

10

Fiskeri

1 038 424 000

11

Landbruk

18 780 598 000

12

Olje og energi

-102 338 137 000

13

Miljø

5 183 667 000

14

Kontroll og konstitusjon

643 600 000

15

Helse

207 826 969 000

16

Utdanning og forskning

76 940 103 000

17

Transport og kommunikasjon

70 489 672 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

186 475 946 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 278 744 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 551 187 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 198 699 353 000

22

Utbytte mv.

-40 064 552 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen tilpasse forhandlingsmandatet knyttet til forhandlingene om et CO2-fond for næringstransporten til å omfatte et fond i tråd med næringslivets behov og etter modell av NOx-fondet, slik at forhandlingene kan sluttføres og fondet etableres og bli operativt i løpet av 2019 i tråd med Stortingets tidligere vedtak.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen sørge for at det forelegges Stortinget hva som er bevilgningsbehovet knyttet til etablering og administrasjon av et CO2-fond for næringstransporten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 12

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 264 099 000

2

Familie og forbruker

47 492 892 000

3

Kultur mv.

16 214 098 000

4

Utenriks

40 697 326 000

5

Justis

36 013 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 842 772 000

7

Arbeid og sosial

452 827 008 000

8

Forsvar

52 932 195 000

9

Næring

7 320 115 000

10

Fiskeri

1 061 224 000

11

Landbruk

18 674 698 000

12

Olje og energi

-102 657 537 000

13

Miljø

8 683 427 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

210 426 628 000

16

Utdanning og forskning

77 461 993 000

17

Transport og kommunikasjon

69 917 522 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

187 921 646 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 650 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 532 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 215 271 353 000

22

Utbytte mv.

-39 910 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-58 204 245 000

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 13

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 461 899 000

2

Familie og forbruker

47 990 092 000

3

Kultur mv.

16 190 748 000

4

Utenriks

42 656 585 000

5

Justis

36 372 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

23 215 269 000

7

Arbeid og sosial

450 536 508 000

8

Forsvar

52 662 195 000

9

Næring

9 049 615 000

10

Fiskeri

1 670 924 000

11

Landbruk

19 835 198 000

12

Olje og energi

-104 914 537 000

13

Miljø

15 459 336 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

210 676 478 000

16

Utdanning og forskning

79 149 474 000

17

Transport og kommunikasjon

69 353 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

184 105 586 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

6 395 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 507 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 238 685 833 000

22

Utbytte mv.

-40 923 252 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-71 533 639 000

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen foreslå å øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 mrd. kroner. Det forutsettes at byggelånsgarantiene kun skal nyttes til bygging av skip med null- eller lavutslippsteknologi.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen etablere et garantifond for fornybarinvesteringer etter modell av den eksisterende u-landsordningen i GIEK. Det settes av en garantiramme på 2 mrd. kroner i 2019.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen sikre at Finanstilsynet gjennomfører en stresstest av klimarisiko i norske finansinstitusjoner.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen stille krav til alle fylkeskommuner om å levere klimabudsjett for budsjettene for 2020.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen som gir en anslått provenyeffekt på 900 mill. kroner.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen øke det maksimale fradraget i skatteinsentivordningen for oppstartsselskaper til 650 000 kroner per år.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas mandat et mål om fullelektrifisering av dagens fiskemerder innen 2023.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for gradvis nedtrapping av dagens oljevirksomhet. Nedtrappingstakten må koordineres med en forutsetning om å nå klimaforliket i 2020 og over 40 pst. reduksjon i de totale norske utslippene i 2030.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal støtteordning for kjøp av elsykler.

Forslag fra Rødt:
Forslag 23

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 269 673 000

2

Familie og forbruker

49 144 449 000

3

Kultur mv.

15 904 475 000

4

Utenriks

40 766 505 000

5

Justis

36 117 368 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

21 053 872 000

7

Arbeid og sosial

453 788 978 000

8

Forsvar

53 108 895 000

9

Næring

6 979 615 000

10

Fiskeri

1 154 157 000

11

Landbruk

18 679 754 000

12

Olje og energi

-102 310 737 000

13

Miljø

7 982 227 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

213 761 219 000

16

Utdanning og forskning

77 577 493 000

17

Transport og kommunikasjon

69 377 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

194 721 368 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 251 450 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 558 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 222 955 853 000

22

Utbytte mv.

-39 910 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 278 735 000

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen sørge for at kommuner holder barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad, og sette av midler til kompensasjon for dette i revidert nasjonalbudsjett for 2019.