Vedlegg - Brev fra Kulturdepartementet v/statsråd Trine Skei Grande til familie- og kulturkomiteen, datert 1. oktober 2018

Vedlegg
Dokument 8:229 S (2017-2018) - Representantforslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Jeg viser til brev av 24. august 2018 fra Stortingets familie- og kulturkomité som ber om en vurdering av Dokument 8:229 S (2017–2018) om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Forslag 1.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre rettighetsfesting av 100 prosent merverdiavgiftskompensasjon eller 0-sats for merverdiavgift for frivillige organisasjoner, som skal tre i kraft innen utgangen av stortingsperioden 2017–2021.

Vurdering:

Merverdiavgiften er en generell omsetningsavgift som skal skattlegge det endelige innenlandske forbruket av varer og tjenester. Avgiftspliktige virksomheter er ansvarlige for å oppkreve, rapportere og innbetale merverdiavgift til staten. Merverdiavgiften beregnes i alle omsetningsledd. Avgiftspliktige virksomheter har til gjengjeld fradragsrett for merverdiavgift som betales på anskaffelser av varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten. Således er det en avgift på merverdien som skapes i alle avgiftspliktige virksomheter i landet. Forbrukere og virksomheter som er unntatt avgiftsplikt skal derimot ikke beregne merverdiavgift og har heller ikke fradragsrett. Forbrukere og virksomheter som ikke er avgiftspliktige belastes dermed med full avgift (anses som sluttbruker). Dersom frivillige organisasjoner i tillegg til den ideelle virksomheten også driver kommersiell virksomhet, vil denne virksomheten være avgiftspliktig etter Merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd. Grensen for registrering for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er 140 000 kroner, mens den er 50 000 kroner for næringsdrivende og offentlig virksomhet. Videre er det en rekke spesialbestemmelser i Merverdiavgiftsloven §3-12 med tilhørende forskrift vedrørende unntak for avgiftsplikt for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner. Det skal for eksempel ikke beregnes merverdiavgift på medlemskontingenter, omsetning av varer til bagatellmessig verdi og etter nærmere regler annonser i medlemsblad. For den ideelle virksomheten må frivillige organisasjoner i likhet med andre sluttbrukere betale merverdiavgift når de kjøper for eksempel idrettsutstyr eller musikkinstrumenter.

Både kommunale musikkskoler og skolekorps må betale merverdiavgift når de kjøper instrumenter. Verken den kommunale musikkskolen eller skolekorpset er avgiftspliktige virksomheter, og de har derfor heller ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift. Den kommunale musikkskolen blir imidlertid kompensert gjennom kompensasjonsordningen for kommunesektoren, mens skolekorpset får kompensasjon gjennom kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Kommunesektoren er i utgangspunktet utenfor merverdiavgiftssystemet og har heller ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift. Kompensasjonsordningen for kommunene er utformet for at merverdiavgiften skal virke nøytral ved kommunens valg av egenproduksjon av varer og tjenester (uten avgift) og anskaffelser fra eksterne (med avgift). Formålet med ordningen er utelukkende å motvirke konkurransevridningen som følger av merverdiavgiftssystemet. Ordningen er ingen støtteordning for kommunesektoren. Da ordningen ble innført ble den finansiert ved at de statlige overføringene til kommunen ble redusert tilsvarende omfanget av avgiftspliktige kjøp. Utvidelser av ordningen finansieres gjennom tilsvarende trekk i de samlede overføringene til kommunene.

Formålet med kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er å fremme frivillig aktivitet. Nivået på støtten som utbetales gjennom ordningen bestemmes ved tilskuddsrammen. Dersom kompensasjonsordningen erstattes med et merverdiavgiftsfritak, som innebærer at det ikke beregnes utgående merverdiavgift samtidig som det gis fradrag for inngående merverdiavgift, vil nivået på støtten være ukontrollerbart for staten og innebære et betydelig provenytap. Jeg mener støtte til frivillig sektor gis mest effektivt ved direkte tilskudd og ikke gjennom merverdiavgiftssystemet. Dette bidrar til å sikre en enkel og ubyråkratisk ordning for organisasjonene.

Forslag 2.

Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner som når målet om 100 prosent kompensasjon innen utgangen av stortingsperioden 2017–2021.

Vurdering:

Tjenestemomskompensasjonsordningen ble opprettet etter at det ble innført merverdiavgift på en rekke nye tjenester i 2001. Ordningen skulle kompensere frivillige lag og organisasjoner for utgifter de ble påført som følge av merverdisavgiftsreformen, og ikke kompensere merverdiavgift som sådan. Ordningen hadde en årlig bevilgning på 200 millioner kroner. I St. prp. nr 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak ble det omtalt at Frivillighet Norge hadde fremmet krav om at frivillige organisasjoner skal unntas merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester som organisasjonene benytter i den frivillige virksomheten. I januar 2010 ble merverdiavgiftskompensasjonsordningen innført og gir kompensasjon for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjoner innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Grunnlag for kompensasjon er organisasjonenes driftskostnader med visse fradrag.

Regjeringen har økt bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon i sin periode, og ordningen er i dag på i overkant av 1,4 mrd. kroner. I 2017 ble det tildelt midler til 23 500 organisasjoner, hvorav flertallet er lokale lag og foreninger. Ordningen er sentral for driften til mange organisasjoner og fungerer i praksis som en grunnstøtte til organisasjonene. Den er enkel og ubyråkratisk og det kreves ingen rapportering på bruken av midlene. Stortinget har bedt om en utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode. Dette ansees ivaretatt i nytt regelverk for ordningen som trer i kraft fra 1. januar 2019. Hovedendringen innebærer en omfordeling av midler slik at de små organisasjonene samlet får litt mer og de store organisasjonene samlet får litt mindre. Samtidig er målgruppen strammet noe inn for å sikre at midlene ikke fremmer privatøkonomiske interesser. Bevilgningene for fremtidige år vurderes gjennom de ordinære budsjettprosessene. Merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner vil for øvrig bli omtalt i stortingsmeldingen om frivillighet som er under utarbeidelse.

Forslag 3.

Stortinget ber regjeringen sikre rett til full kompensasjon for alle utgifter i forbindelse med nybygg, vedlikehold og rehabilitering for organisasjonseide bygg og anlegg som brukes i den frivillige virksomheten.

Vurdering:

I dagens merverdiavgiftskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner gis det kompensasjon for drifts- og vedlikeholdskostnader for bygg og annen fast eiendom knyttet til den frivillige og ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten. Det innebærer at kostnader til nødvendig oppgradering av for eksempel elektrisk anlegg eller utskifting av gamle vinduer er en del av grunnlaget for kompensasjon. Påkostninger (vesentlig oppgradering av standard) og nybygg gir ikke rett til kompensasjon. Formålet med ordningen er å legge til rette for lokal aktivitet og deltakelse. Dersom ordningen skal utvides til å gjelde alle kostnader knyttet til nybygg og påkostninger vil en betydelig del av bevilgningen gå til dette formål på bekostning av aktivitetsformål. Videre vil et slikt forslag komme de store organisasjonene som enten allerede har en stor bygningsmasse, og eller har en omsetning som gjør dem i stand til å investere i nybygg til gode. Dette vil gå på bekostning av andelen til mellomstore og små organisasjoner og bidra til en skjevdeling av midler.