Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 27. november 2018

Lene Vågslid

Peter C. Frølich

leder

ordfører