Innhold

2. Komiteens behandling

Som ledd i komiteens behandling av saken ble det 19. november 2018 avholdt høring. Følgende deltok på høringen:

  • Norges Handikapforbund

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

  • Norsk Epilepsiforbund

  • Cerebral Parese-foreningen

  • Handikappede barns foreldreforening

  • Aksjon Endring av pleiepenger nå

  • Norsk barnelegeforening

I forbindelse med behandlingen av lovproposisjonen ble komiteen gjort oppmerksom på behovet for enkelte mindre lovtekniske justeringer.

Det ble rettet en henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet, som oversendte et rettebrev til Stortinget. Lovjusteringene er innarbeidet i lovforslaget. Rettebrevet er vedlagt innstillingen.

Parallelt med behandlingen av lovproposisjonen ble det 20. november 2018 inngått avtale om statsbudsjettet for 2019 mellom regjeringspartiene, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og Kristelig Folkeparti. Det vises til behandlingen av Innst. 2 S (2018–2019) 3. desember 2018. I forbindelse med denne avtalen ble det gjort endringer på kapitler som ligger under komiteens ansvarsområde, Rammeområde 7. Noen av disse endringene krever lovendringer.