2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen og Magne Rommetveit, fra Høyre, Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, fra Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari og Ulf Leirstein, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, viser til de tre foreliggende forslagene, alle i bokmåls- og i nynorskversjon, om endring av Grunnloven § 108, samebestemmelsen. To av forslagene tar sikte på å sikre samenes stilling som urfolk i Grunnloven, mens det tredje understreker at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at det samiske folk kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, vil understreke behovet for en endring i ordlyden i den såkalte samebestemmelsen.

Flertallet viser til at både Samerettsutvalget under ledelse av professor Carsten Smith og Menneskerettighetsutvalget som ble nedsatt av Stortingets presidentskap i 2009, mente at samene burde bli definert som urfolk fremfor minoritet. Det ble vist til ILO-konvensjon nr. 169, artikkel 1 nr. 1 bokstav b, hvor det heter at konvensjonen gjelder for:

«Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.»

Flertallet deler dette synet og er enig i at samene – i tråd med ILO-konvensjon nr. 169, artikkel 1 nr. 1 b – er å anse som et urfolk. Flertallet vil følgelig støtte forslag om at Grunnloven endres i tråd med dette. Å få samenes status inn i Grunnloven bidrar til å gjøre Grunnloven i pakt med dagens rettstilstand.

Flertallet viser videre til den juridiske utredningen som professor Carsten Smith utarbeidet på oppdrag fra Sametinget om endring av Grunnloven § 108, hvor han skriver:

«Fra Sametingets side har jeg senere fått muntlig bekreftet at forslaget til endret ordlyd av Grunnlovens § 108 ikke er ment å skulle ha noen endret rettslig virkning. Dette legges til grunn i mine vurderinger og forslag.»

Flertallet legger samme prinsipp til grunn og forutsetter at en endring av Grunnloven § 108 i tråd med forslaget ikke fører til endringer i rettstilstanden.

I valget mellom de to foreliggende forslag hvor samenes status som urfolk slås fast, finner flertallet at Grunnlovsforslag 28 (2015–2016) bør bifalles, slik at § 108 skal lyde:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som landets urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at det samiske folk, som landets urfolk, kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet bifaller ingen av de tre fremsatte forslagene til endring av Grunnloven § 108.