Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar – 30. juni 2018

Dette dokument

  • Innst. 148 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 29. januar 2019

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for Statsministerens kontor

Kristian Torve

ordf. for Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Magne Rommetveit

ordf. for Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet

Bente Stein Mathisen

ordf. for Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Svein Harberg

ordf. for Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet

Ulf Leirstein

ordf. for Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mazyar Keshvari

ordf. for Finansdepartementet

Nils T. Bjørke

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet