Innstilling fra justiskomiteen om Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 5. mars 2019

Lene Vågslid

Peter Frølich

leder

ordfører