Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fremmet 15. januar 2019 følgende forslag:

  1. Stortinget ber presidentskapet gjeninnføre attestering fra partigruppene for representantenes tjenestereiser innenlands.

  2. Stortinget ber presidentskapet vurdere å innføre et felt i reiseregningsskjemaet hvor representantene kan krysse av hvorvidt tjenestereiser kombineres med private formål.

  3. Stortinget ber presidentskapet sørge for at informasjon på overordnet nivå om stortingsrepresentantenes tjenestereiser gjøres tilgjengelig på stortinget.no.»

Presidentskapets merknader

Stortingets presidentskap er opptatt av at innbyggerne skal ha tillit til forvaltningen av Stortingets midler. Håndteringen av representantenes reiseregninger må derfor innrettes på en slik måte at denne tilliten opprettholdes.

Presidentskapet understreker viktigheten av at representantene har rammevilkår og ordninger som oppfattes som rimelige og er i pakt med den alminnelige samfunnsutviklingen. Presidentskapet viser til at det regelverket som regulerer godtgjørelse og utgiftsdekning for stortingsrepresentanter, har blitt evaluert og endret flere ganger i løpet av de siste ti årene. En rekke særordninger har blitt innskrenket eller har bortfalt. Ordningene har i stor grad nærmet seg reglene i staten. Fra 1. januar 2019 er kravene til dokumentasjon av reiser skjerpet, ved at det innført krav om at formålet med tjenestereiser må dokumenteres i reiseregningen.

Presidentskapet viser til at det likevel må tas hensyn til det særegne i at det å være stortingsrepresentant er et tillitsverv, ikke et yrke. Dette har betydning for utformingen av godtgjørelser, refusjonsordninger og arbeidsvilkår for representantene. Representantene omfattes ikke på samme måte som andre grupper i samfunnet av avtaleverk og lovverk om lønn og arbeidsforhold. Det må i tillegg vektlegges at stortingsrepresentantene skal stilles økonomisk mest mulig likt, uavhengig av hjemsted.

Presidentskapet igangsatte i januar i år et arbeid for å gjennomgå stortingsrepresentantenes tjenester og finansielle ordninger. Som en følge av denne gjennomgangen har presidentskapet besluttet å foreslå enkelte endringer i regelverket for reiseregninger og offentlighet om gjennomførte reiser. Enkelte av disse tiltakene forutsetter endringer i stortingsgodtgjørelsesloven og vil derfor bli fremmet til Stortinget som en egen sak.

Presidentskapet vil i det følgende knytte enkelte merknader til det fremsatte representantforslaget.

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har foreslått at informasjon på overordnet nivå om stortingsrepresentantenes tjenestereiser kan gjøres tilgjengelig på stortinget.no. Presidentskapet vil understreke at det er full åpenhet om stortingsrepresentantenes reisekostnader når det bes om innsyn i disse.

Når det gjelder komité- og delegasjonsreiser, har presidentskapet besluttet å innføre en ordning tilsvarende den Folketinget i Danmark har. Dette innebærer at opplysninger om reisemål, dato, tid, formål og kostnad for delegasjons- og komitéreiser vil offentliggjøres på Stortingets nettsider. Presidentskapet mener at å gjøre disse opplysningene lettere tilgjengelige vil bidra til å styrke den demokratiske kontrollen med disse reisene. Presidentskapet understreker at alminnelige offentlighetsregler fortsatt vil gjelde, slik at ytterligere informasjon og bilag fremdeles kan bli utlevert etter særskilt søknad eller innsynsbegjæring.

Til forslaget om at det skal krysses av for om tjenestereiser kombineres med private formål, har presidentskapet i stedet besluttet en løsning som går ut på at representantene redegjør for kombinerte privat- og tjenestereiser i kommentarfeltet på reiseregningen, og at det er et krav om at den enkelte alltid må redegjøre dersom en tjenestereise er kombinert med private forhold. Presidentskapet har i tillegg besluttet at for å få dekket en reise som tjenestereise må reisens formål og innhold i hovedsak være tjenesterelatert.

Når det gjelder forslaget om å gjeninnføre attestering fra partigruppene, vil presidentskapet ikke tilrå dette. Som folkevalgt er man ikke ansatt på Stortinget, men har et tillitsverv gjennom å være valgt av velgerne hvert fjerde år. Det bør fortsatt være slik at stortingsrepresentantene selv definerer sitt behov for møter og reiser for å skjøtte vervet overfor velgerne i sitt politiske virke. Presidentskapet vil påpeke at de ansatte i partigruppene bare i begrenset grad har oversikt over hvilke reiser den enkelte representant gjennomfører. Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for en innskjerping hvor de ansatte i partigruppene skal ha en reell oversikt over og kontroll med reisevirksomheten til den enkelte representant. Presidentskapet mener at den viktigste demokratisk kontroll, ut over Stortingets administrasjons kontroll med hver reiseregning, er at det gis fullt innsyn i stortingsrepresentantenes reisekostnader ned til enkeltbilag når pressen eller andre ber om dette.

Presidentskapet har også sett nærmere på gjeldende regler for pendlerdiett, som er noe rausere enn det som gjelder for andre pendlere. Presidentskapet har besluttet å endre dette regelverket slik at ordningen med pendlerdiett innskrenkes til å gjelde representanter som etter skattereglene kan defineres som pendlere. Dette innebærer at representanter som bor i pendlerboligen med familien, ikke i fremtiden vil kunne kreve pendlerdiett. Pendlerdiett kan fortsatt kun kreves for de dagene representanten oppholder seg i pendlerboligen på grunn av vervet.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til merknadene ovenfor og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:67 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter – vedtas ikke.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 10. april 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja