Økonomiske og administrative konsekvenser

Sammendrag

I proposisjonen er det gitt en oversikt over lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for Likestillings- og diskrimineringsombudet, Diskrimineringsnemnda, arbeidsgivere, privatpersoner og offentlige myndigheter.

Komiteens merknader

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at det er all grunn til å forvente at etableringen av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten vil føre til økt arbeidsmengde for både Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og for Diskrimineringsnemnda. Disse medlemmer viser til at LDO, samt flere høringsinstanser, alle peker på det vil være nødvendig med økte ressurser til begge instanser for å følge opp endringene i loven og styrkingen av aktivitets- og redegjørelsesplikten på en god måte. Disse medlemmer mener at dette hensynet må følges opp og ivaretas i kommende statsbudsjett.