Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen

Dette dokument

  • Innst. 18 S (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 33 bestemmer at den sentrale administrasjonen av domstolene (Domstoladministrasjonen) ledes av et styre. Ifølge loven § 33 a består styret av ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget velger to medlemmer. Kongen oppnevner de øvrige sju medlemmene, derav tre dommere, én jordskiftedommer, én representant for de øvrige tilsatte i domstolene og to advokater. Kongen utpeker styrelederen, som for tiden er tidligere høyesterettsdommer Bård Tønder. Valg og oppnevning skjer for en periode på fire år, med adgang til gjenoppnevning for én periode.

Det framgår av lovforarbeidene i Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) at medlemmene som Stortinget velger, skal være representanter for allmennheten som kan gi verdifull kompetanse fra andre livs- og samfunnsområder enn justisforvaltningen. De bør velges på grunnlag av bred samfunnsmessig innsikt og engasjement og bør ha folks tillit på grunn av sine personlige egenskaper og faglige innsikt. Det er presisert at medlemmene som representerer allmennheten, ikke skal være jurister.

Valgperioden for medlemmene og varamedlemmene som er valgt av Stortinget til styret i Domstoladministrasjonen, utløper 31. juli 2021. Medlemmene som er valgt for inneværende periode, er:

  • Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll (valgt fra 1. oktober 2013)

    • Varamedlem: Arne Lyngstad, Trondheim (valgt fra 1. august 2017)

  • Marit Nybakk, Oslo (valgt fra 1. august 2017)

    • Varamedlem: Karin S. Woldseth, Oslo (valgt fra 1. august 2017)

Arne Lyngstad gikk bort 30. mai 2019. Det må derfor velges et nytt personlig varamedlem for medlemmet Sonja Irene Sjøli. Funksjonsperioden for nytt varamedlem følger funksjonsperioden til medlemmet Sjøli, som er valgt til 31. juli 2021. Kristelig Folkepartis stortingsgruppe foreslo i 2017 Arne Lyngstad som varamedlem og har nå foreslått at Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar, velges som nytt varamedlem.

Presidentskapets merknader

Presidentskapet foreslår at Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar, velges som nytt varamedlem til styret i Domstoladministrasjonen, for medlemmet Sonja Irene Sjøli.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen velges for den inneværende valgperioden frem til 31. juli 2021: Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 3. oktober 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja