Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget – BERIKTIGET

Dette dokument

 • Innst. 33 S (2019–2020)
 • Kildedok:
 • Utgiver: valgkomiteen
 • Sidetall: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Riksrettsutvalget ble opprettet av Stortinget 22. mai 2007 som følge av endringen av riksrettsordningen som ble vedtatt av Stortinget 20. februar 2007. Forrige valg av medlemmer og stedfortredere skjedde 19. november 2013, jf. Innst. 31 S (2013–2014)

Ifølge Grunnloven § 86 består Riksretten av seks medlemmer valgt av Stortinget og fem høyesterettsdommere som skal være de med lengst ansiennitet, inkludert høyesterettsjustitiarius. Regjeringsmedlemmer eller stortingsrepresentanter kan ikke velges til medlemmer eller stedfortredere.

I rapporten fra utvalget som vurderte alternativer til riksrettsordningen, Dokument nr. 19 (2003–2004), mener utvalget at nylig avgåtte stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer er særlig aktuelle som medlemmer i Riksretten. I Innst. O. nr. 38 (2006–2007) understreket kontroll- og konstitusjonskomiteen at det vil være opp til Stortinget, når det velger medlemmer til Riksrettsutvalget, å vurdere hvor tung politisk forankring de enkelte medlemmer skal ha. Komiteen mente videre at man bør unngå å velge vararepresentanter til Stortinget som medlemmer eller stedfortredere. I Innst. S. nr. 204 (2006–2007) fra Stortingets presidentskap sluttet presidentskapet seg til de forutsetninger som var lagt til grunn av utvalget og av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Ved det valget til Riksrettsutvalget som nå skal foretas, fordeles de seks medlemmene og fire stedfortredere forholdsmessig på partiene.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer av Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2019–30. november 2025 velges:

 1. Hans Frode Kielland Asmyhr, Frogner

 2. Kristin Krohn Devold, Oslo

 3. Kirsti Kolle Grøndahl, Drammen

 4. Eirik Moen, Oslo

 5. Marit Nybakk, Oslo

 6. Rune J. Skjælaaen, Bergen

Som stedfortredere til Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2019–30. november 2025 velges:

 1. Kjell Engebretsen, Drøbak

 2. Finn Martin Vallersnes, Haugesund

 3. Kristin Halvorsen, Oslo

 4. Siv Aida Rui, Trondheim

Oslo, i valgkomiteen, den 7. november 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder