Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen arbeide for at selvforsyningsgraden korrigert for import av fôr for norske jordbruksmatvarer skal økes til minst 50 pst. innen utløpet av 2026.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.