Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Dette dokument

  • Innst. 77 L (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 2 L (2019–2020)
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget

Sammendrag

Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet foreslår i proposisjonen en midlertidig lov med overgangsbestemmelser som skal gjelde ved overføring av regionale integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunene.

Det vises i proposisjonen til at regionreformen iverksettes 1. januar 2020 og at det derfor ikke har vært tid til offentlig høring av forslagene som fremmes i proposisjonen. Sentrale aktører har imidlertid vært involvert gjennom arbeidet med avtalen.

Bakgrunnen for lovforslaget

Vedtak i Stortinget

Det vises i proposisjonen til at forslaget følger opp Stortingets vedtak om at fylkeskommunene skal få «ansvar for bosetting internt i regionene og annen regional samordning av integreringspolitikken, i tråd med nasjonale føringer», jf. Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 119 S (2018–2019).

Overføring av oppgaver

Det vises i proposisjonen til at IMDi er ansvarlig fagdirektorat for integreringsfeltet og skal iverksette regjeringens integreringspolitikk gjennom oppgaver som direktoratet er ansvarlig for, og styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. IMDis hovedoppgaver går frem av proposisjonen.

Som følge av regionreformen er det besluttet at de nye fylkene skal bli det regionale leddet i integreringspolitikken. Det vil si at dagens seks regionkontorer avvikles og at deres ansvar og oppgaver overføres til de nye fylkene og til IMDi nasjonalt. Nasjonale oppgaver blir i IMDi, mens fylkeskommunene overtar ansvar for intern bosetting innenfor regionene og regional samordning av integreringsarbeidet, innenfor rammene av nasjonal politikk. Det går frem av proposisjonen hva de regionale oppgavene omfatter.

Fylkene vil avgjøre organisering og lokalisering av funksjoner og oppgaver de får ansvar for på integreringsområdet. Departementet har 16. august 2019 sendt på høring forslag om at fylkeskommunenes oppgaver på integreringsområdet reguleres i ny lov om integrering.

IMDi beregnet i desember 2018 at det er omtrent 33 årsverk ved regionkontorene, altså i underkant av halvparten, som gikk med til regionale oppgaver. De fleste ansatte ved regionkontorene har både nasjonale og regionale oppgaver.

Overføring av fylkesveiadministrasjonen

Det vises i proposisjonen til at Samferdselsdepartementet i Prop. 79 L (2018–2019) la fram forslag til endringer i veglova mv. som følger opp beslutningen om at fylkesveiadministrasjonen overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Endringsloven ble vedtatt 11. juni 2019, og endringsloven del VII nr. 2, 3 og 4 om overgangsbestemmelser trådte i kraft 21. juni 2019.

Beslutningen om overføring innebærer at over 1 000 årsverk vil bli overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. For å ivareta de ansatte i Statens vegvesen ble det i endringsloven vedtatt egne overgangsbestemmelser om ansatte i Statens vegvesen, som sikrer rettighetene til de ansatte som overføres. I tillegg ble det utarbeidet en mønsteravtale mellom Statens vegvesen og KS om kriterier for hvilke ansatte som har rett til å bli overført til fylkeskommunene.

I proposisjonen pkt. 2.3 redegjøres det for denne endringsloven og for avtalen.

Avtale om ansettelser i fylkeskommunen når regionale integreringsoppgaver overføres fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Det er inngått en avtale mellom KS og IMDi om overføring av ansatte fra IMDi til fylkeskommunene, for å sikre likebehandling av de ansatte ved IMDis regionkontorer og sikre at fylkeskommunene får nødvendig kompetanse for å utføre de regionale integreringsoppgavene.

Avtalen gir alle ansatte på IMDis regionkontorer en fortrinnsrett til stillinger i fylkeskommunene med regionale integreringsoppgaver, så fremt de er kvalifisert for stillingen. I valget mellom flere kvalifiserte er det fylkeskommunene som avgjør hvilke ansatte som er best kvalifisert og således får tilbud om stilling.

Den som ansettes, har rett til å beholde sin lønn og tjenesteansiennitet og får de samme rettighetene som øvrige ansatte i fylkeskommunene.

Det følger av avtalens punkt 4 at fylkeskommunene plikter å opplyse IMDi om alle ledige stillinger den oppretter med regionale integreringsoppgaver, og IMDi plikter å informere alle ansatte på regionkontorene om stillingene på egnet måte.

Avtalen er signert under forutsetning av at det vedtas en lov som klargjør at kvalifikasjonsprinsippet og utlysningsplikten ikke vil gjelde, og som regulerer hvilke rettigheter og plikter som vil gjelde for ansatte fra IMDi som blir tilsatt i en fylkeskommune.

Per 18. september 2019 har ni fylkeskommuner signert en avtale tilsvarende avtalen mellom KS og IMDi.

Gjeldende rett

Det gis i proposisjonens kapittel 3 en omtale av gjeldende rett, herunder reglene om virksomhetsunndragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16, og om særlige regler i staten, herunder statsansatteloven.

Departementets vurderinger

For å sikre en hensiktsmessig overføring av oppgaver vurderer departementet at det er behov for en midlertidig lov som legger til rette for overføring av ansatte mellom IMDi og fylkeskommunene og som regulerer rettighetene til IMDis ansatte ved overføringen.

Departementet foreslår i proposisjonen at loven skal gjelde rettigheter og plikter for fylkeskommunene og ansatte i IMDi ved overføring av regionale integreringsoppgaver, se forslag til § 1.

Departementet vurderer at overføringen av ansatte fra IMDi til fylkeskommunene så langt mulig bør håndteres slik overføringen fra Statens vegvesen ble håndtert, altså ved en egen lovregulering og avtale.

Departementet bemerker at det ikke legges opp til å regulere ansatte som er omfattet av bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16 i lovforslaget. Disse overføringene behandles etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Overføringen av ansatte skjer ved avtale mellom IMDi og fylkeskommunene, se forslag til § 2. En slik avtale skal for det første ivareta fylkeskommunenes behov for kompetanse til å utføre de regionale integreringsoppgavene. Den skal også gi ansatte ved regionkontorene i IMDi mulighet til å følge regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunene. De ansatte ved IMDis regionkontorer har god kompetanse og erfaring med oppgavene som skal overføres. Overføring av ansatte kan derfor bidra til en smidigere overføring av oppgavene fra IMDi til fylkeskommunene.

Det foreslås i proposisjonen å lovfeste unntak fra reglene om offentlig kunngjøring av stillinger og kvalifikasjonsprinsippet, se forslag til § 3. Et av formålene med å lovregulere den avtalebaserte overføringen av ansatte er å sikre at avtalene ikke hindres av reglene om offentlig kunngjøring av stilling og kvalifikasjonsprinsippet, som i utgangspunktet gjelder for ansettelse i alle offentlige stillinger, jf. omtalen i punkt 5, se forslag til § 3.

Departementet foreslår videre å regulere rettigheter for de som ansettes i fylkeskommunene etter en avtale som nevnt over, se forslag til § 4. Det foreslås at de har rett til å beholde sin lønn og tjenesteansiennitet og får de samme rettighetene som øvrige ansatte i fylkeskommunene. Dette foreslås for å sikre mest mulig forutsigbarhet og likebehandling av de ansatte som overføres. Der fylkeskommuner har slått seg sammen og det er inngått avtaler om særskilte rettigheter for de ansatte som er berørt av sammenslåingen, vil disse avtalene også omfatte ansatte som overføres fra IMDi.

I likhet med endringsloven som regulerer overføring av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, foreslår departementet en hjemmel for Kongen i statsråd til å gi forskrift om hvordan overføringen skal skje, se forslag til § 5.

Dersom en ansatt som er berørt av overføringen, velger å bli i IMDi, gjelder statsansattelovens regler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vises i proposisjonen til at overføringen av oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til fylkeskommunene vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for fylkeskommunene. Det vises i proposisjonen til Meld. St. 6 (2018–2019) punkt 18.

IMDi anslår at et gjennomsnittlig årsverk ved regionskontorene i dag koster 881 000 kroner. Den årlige kostnaden for fylkeskommunene ved å få overført 33 årsverk vil derfor utgjøre om lag 29 mill. kroner.

Midlene vil overføres fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Se Kunnskapsdepartementets og Kommunal- og moderniseringsdepartementets Prop. 1 S (2019–2020) for overføringen av midler.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, Stein Erik Lauvås, Eirik Sivertsen og Siri Gåsemyr Staalesen, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Mari Holm Lønseth, Olemic Thommessen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Heidi Greni, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, og fra Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, viser til at Kunnskapsdepartementet i proposisjonen foreslår en midlertidig lov med overgangsbestemmelser som skal gjelde ved overføring av regionale integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunene.

Departementet mener det er behov for overgangsbestemmelser for å sikre en hensiktsmessig regulering av overføringen av ansatte fra staten til fylkeskommunene. Det foreslås derfor egne bestemmelser om overføring av ansatte i IMDi til fylkeskommunene.

Komiteen viser til at det ble vedtatt at fylkeskommunenes ansvar på integreringsområdet skal styrkes ved å overføre oppgaver og ansvar på områder der fylkeskommunene har en rolle, særlig innenfor kompetansepolitikken. Fylkeskommunene skal i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft.

Komiteen viser til at KS har påpekt at det ikke følger med ressurser til de nye oppgavene, og vil påpeke at dette er en gjennomgående svakhet med pågående reformer.

Komiteen vil påpeke viktigheten av involvering av de ansatte ved overføringer av nye oppgaver og ansatte.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

§ 1 Virkeområde

Loven gjelder rettigheter og plikter for fylkeskommunene og ansatte ved regionkontorene i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved overføring av regionale integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til fylkeskommunene.

Loven gjelder ikke ansatte som er omfattet av bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16.

§ 2 Avtale om ansettelser i fylkeskommunen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fylkeskommunen inngår avtale om ansettelser i fylkeskommunen til stillinger med regionale integreringsoppgaver.

Avtalen skal ivareta fylkeskommunens behov for kompetanse til å utføre de regionale integreringsoppgavene. Avtalen skal også gi ansatte ved regionkontorene i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mulighet til å følge med regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunen.

§ 3 Unntak fra utlysningsplikten og kvalifikasjonsprinsippet

Ved ansettelse i fylkeskommunen etter § 2 kreves det ikke offentlig utlysning av stillingen eller at den best kvalifiserte ansettes.

§ 4 Individuelle rettigheter

Personer som ansettes i fylkeskommunen etter § 2 har rett til å beholde sin lønn og tjenesteansiennitet og får de samme rettighetene som øvrige ansatte i fylkeskommunen.

§ 5 Forskrift

Ved uenighet mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fylkeskommunen om ansettelser etter § 2, kan Kongen i statsråd gi forskrift om hvordan overføringen skal skje.

§ 6 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

Loven oppheves 31. desember 2021.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. november 2019

Karin Andersen

Masud Gharahkhani

leder

ordfører