Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Ingunn Foss, Peter Frølich og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, viser til Prop. 126 L (2018–2019) Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)

Komiteen viser til forslaget om at samtykkebestemmelsen i passloven § 4 som omhandler pass til mindreårige og personer som er fratatt rettslig handleevne, foreslås å harmoniseres med utreiseforbudet i barnevernloven. Forslaget innebærer at det er barnevernstjenesten som skal samtykke til utstedelse av pass i de tilfeller som er nevnt i barnevernloven § 4-31. Komiteen viser til at forslaget følger opp Prop. 143 L (2014–2015) Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring). Her ble det uttalt at Justis- og beredskapsdepartementet og daværende Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med forslag til endringer i barnevernloven om utreiseforbud ville vurdere nærmere om det burde gjøres endringer i passloven.

Videre viser komiteen til at det foreslås å presisere adgangen til å utstede pass til mindreårige og personer som er fratatt rettslig handleevne uten foreldrenes eller vergens samtykke når det er fare for liv og helse. Komiteen registrerer at det i tillegg foreslås en endring i passloven § 5 og ID-kortloven § 5, slik at pass og nasjonalt ID-kort med reiserett til mindreårige kan nektes utstedt eller tilbakekalles dersom det er grunn til å tro at den mindreårige vil bli utsatt for straffbare forhold i utlandet, eller forhold der som kan medføre fare for liv og helse.

Komiteen viser til regjeringens handlingsplan, Retten til å bestemme over eget liv: Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020). Der tas det blant annet sikte på å klargjøre offentlige myndigheters ansvar og muligheter for å hjelpe etterlatte barn i utlandet, både når det gjelder å forebygge slike hendelser og for å følge opp barna som kommer tilbake til Norge.

Videre viser komiteen til regjeringens integreringsstrategi 2019–2022 Integrering gjennom kunnskap. Der uttales det at regjeringen vil foreslå nye regler om tilbakekall og nektelse av pass og nasjonalt ID-kort med reiserett, der det er grunn til å tro at barn og unge vil bli utsatt for straffbare forhold i utlandet eller forhold som kan medføre fare for liv.

Komiteen viser også til at det ble fattet følgende vedtak ved behandlingen av Dokument 8:118 S (2017–2018) om tiltak mot sosial kontroll og æresvold, jf. Innst. 260 S (2017–2018):

«Stortinget ber regjeringen sikre fortgang i det pågående arbeidet med å forenkle rutiner for inndragelse av pass i tilfeller der det er risiko for at barn etterlates i utlandet under uforsvarlige forhold.»

Komiteen viser til at forslaget i denne proposisjonen følger opp tiltaket i integreringsstrategien og Stortingets vedtak.

Komiteen registrerer at det også i proposisjonen foreslås at reisedokumenter skal kunne nektes utstedt til personer som er prøveløslatt fra forvaring eller fra fengsel med vilkår om ikke å forlate landet. Komiteen viser til at reisedokumenter kan nektes utstedt til denne gruppen også i dag.

Komiteen registrerer at høringsinstansene i all hovedsak støtter forslagene i proposisjonen.