Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet

Til Stortinget

Sammendrag

I denne proposisjonen legger Kulturdepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2019.

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

Kulturdepartementet har i 2019 inngått en avtale med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om utvikling av en digital oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor. Utgiftene ved prosjektet dekkes av bevilgningen på posten. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 2,2 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på post 79.

Post 79 Til disposisjon

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 2,2 mill. kroner.

Post 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet hadde avsluttet søknadsbehandlingen, framkom et samlet godkjent søknadsbeløp i 2019 på 271,3 mill. kroner. I tillegg er det utgiftsført 0,7 mill. kroner på posten for å imøtekomme klager, dvs. en total utbetaling på 272 mill. kroner.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 16,4 mill. kroner.

Kap. 321 Kunstnerøkonomi

Post 75 Vederlagsordninger, kan overføres

Som følge av at det i 2019 er inngått ny avtale om bibliotekvederlaget, foreslås bevilgningen på posten økt med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 325 post 1.

Kap. 322 Bygg og offentlige rom

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Med bakgrunn i at det har vært færre oppdrag og lavere oppdragsinntekter enn forventet, foreslås bevilgningen på posten redusert med 16 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 3322 post 2.

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Post 1 Driftsutgifter

Det forventes at utgiftene til fellestiltak på kulturområdet i departementets regi blir lavere enn forventet. Posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 4,5 mill. kroner for å dekke merutgifter på kap. 321 post 75.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

For å dekke utgifter ved et omstillingsprosjekt i Norsk filminstitutt foreslås bevilgningen på posten redusert med 2 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 334 post 1.

I forbindelse med endringer i departementsstrukturen ble det overført midler mellom Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet til dekning av pågående forsknings- og utviklingsprosjekter i 2019. Etter en nærmere beregning foreslås posten økt med ytterligere 148 000 kroner mot tilsvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 800 Barne- og familiedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Samlet foreslås bevilgningen på posten redusert med 1,9 mill. kroner.

Post 71 Kultur som næring

Overføringsfullmakt til 2020

På posten er det blant annet budsjettert med midler til oppfølging av regjeringens strategi for kultur og reiseliv, Noreg som attraktiv kulturdestinasjon. Strategien ble lagt frem i juni 2019. Norsk kulturråd trenger tid til å utarbeide kriterier for utlysning og tildeling av tilskudd til slike pilotprosjekter. Det er derfor nødvendig at den gjenstående bevilgningen på posten, som utgjør 6,2 mill. kroner, overføres til 2020.

Kulturdepartementet foreslår på denne bakgrunn at bevilgningen i 2019 tilføyes stikkordet «kan overføres», jf. forslag til vedtak II.

Post 85 Gaveforsterkningsordning (ny)

I 2019 er ordningen tilført 70 mill. kroner av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål. Disse midlene var fullt ut fordelt på søkere i august 2019. Som følge av dette har det ikke vært midler igjen i ordningen til å imøtekomme søknader som er kommet inn etter tildelingen i august. For å kunne imøtekomme en del søknader som er kommet inn etter tildelingen i august 2019, foreslås det en bevilgning på 10 mill. kroner til ordningen i 2019.

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 1 Driftsutgifter

Virksomhetene som finansieres av posten, særlig Nasjonalbiblioteket, forventer høyere utgifter i 2019 enn opprinnelig budsjettert, hovedsakelig som følge av økte inntekter. Departementet foreslår med bakgrunn i dette å øke bevilgningen på posten med 8 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 3326 post 1.

Kap. 327 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

Post 1 Driftsutgifter

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) forventer høyere utgifter i 2019 enn opprinnelig budsjettert som følge av økte inntekter. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 37 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 3327 post 1.

Post 70 Utenlandske krigsgraver i Norge

Utgiftene på posten forventes å bli 400 000 kroner høyere enn opprinnelig budsjettert. Posten foreslås med bakgrunn i dette økt med tilsvarende beløp, mot tilsvarende reduksjon på kap. 882 Kirkebygg og gravplasser, post 70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser under Barne- og familiedepartementet.

Kap. 334 Film- og medieformål

Post 1 Driftsutgifter

Norsk filminstitutt har i 2019 hatt økte utgifter til omstilling av virksomheten. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 2 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 325 post 21.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Norsk filminstitutt arbeider, i samråd med FilmReg, med å forberede opprettelsen av en nasjonal filmkommisjon. Bevilgningen til formålet var opprinnelig budsjettert på post 72, men utgiftene må føres på post 21. Som følge av dette foreslås bevilgningen på posten økt med 3 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på post 72.

Post 72 Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 3 mill. kroner, jf. omtale under post 21 ovenfor.

Kap. 3322 Bygg og offentlige rom

Post 2 Inntekter ved oppdrag

Som følge av at oppdragsinntektene blir lavere enn forventet, foreslås bevilgningen på posten redusert med 16 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 322 post 21.

Kap. 3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 1 Ymse inntekter

Som følge av at særlig Nasjonalbiblioteket forventer høyere inntekter enn budsjettert, foreslås bevilgningen på posten økt med 8 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 326 post 1.

Kap. 3327 Nidaros domkirke m.m.

Post 1 Ymse inntekter

Blant annet som følge av at det er samlet inn betydelige midler til nytt lysanlegg i kirken, og at salgsinntektene i NDR er høyere enn forventet, foreslås bevilgningen på posten økt med 37 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 327 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Odd Omland og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, lederen Kristin Ørmen Johnsen, Vetle Langedahl og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Jorunn Gleditsch Lossius, slutter seg til de foreslåtte endringene i statsbudsjettet 2019.

Kap. 325 post 85 (Ny) Gaveforsterkningsordning

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at ordningen var fullt ut fordelt allerede i august 2019. Dette medlem vil peke på at gaveforsterkningsordningen er nok en uforutsigbar ordning for kulturfeltet, og merker seg at en økning på 10 mill. kroner uansett er langt fra å fullfinansiere ordningen. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis merknader i Innst. 14 S (2018–2019) og Innst. 14 S (2019–2020) og forslag om å avvikle ordningen i sin helhet. Dette medlem mener det finnes en rekke andre ordninger innenfor kulturfeltet som bedre støtter de frivillige organisasjonene. For eksempel er momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner heller ikke fullfinansiert, og det hadde vært en bedre disposisjon av midlene å øke denne posten.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 220 000

fra kr 11 130 000 til kr 13 350 000

79

Til disposisjon, nedsettes med

2 220 000

fra kr 11 340 000 til kr 9 120 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, nedsettes med

16 395 000

fra kr 288 400 000 til kr 272 005 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger, kan overføres, forhøyes med

4 500 000

fra kr 203 180 000 til kr 207 680 000

322

Bygg og offentlige rom

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

16 000 000

fra kr 36 500 000 til kr 20 500 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 500 000

fra kr 78 255 000 til kr 73 755 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 852 000

fra kr 27 920 000 til kr 26 068 000

85(NY)

Gaveforsterkningsordning, bevilges med

10 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 647 137 000 til kr 655 137 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

37 000 000

fra kr 68 768 000 til kr 105 768 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge, forhøyes med

400 000

fra kr 3 170 000 til kr 3 570 000

334

Filmformål m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 114 795 000 til kr 116 795 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 6 375 000 til kr 9 375 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 71 360 000 til kr 68 360 000

Inntekter

3322

Bygg og offentlige rom

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

16 000 000

fra kr 31 000 000 til kr 15 000 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 10 730 000 til kr 18 730 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Ymse inntekter, forhøyes med

37 000 000

fra kr 20 169 000 til kr 57 169 000

II
Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» til bevilgningen på kap. 325 Allmenne kulturformål, post 71 Kultur som næring.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2019

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordfører