Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen stanse planlagt salg av øyene i indre Oslofjord.

  2. Stortinget ber regjeringen foreta en ny gjennomgang av statens eiendommer som skal avhendes, spesielt med tanke på hvilke eiendommer som er interessante med hensyn til allmennhetens muligheter til friluftsliv og/eller kulturhistorie, og utarbeide en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av slike eiendommer best ivaretas.»

I dokumentet viser forslagsstillerne til at Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord kan føre til at store friluftsareal på øyene ikke lenger blir tilgjengelig for alle.

Det vises for øvrig til dokumentet for en nærmere beskrivelse av forslagene.