Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 116 S (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 23 S (2019–2020), kap. 1361
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Sammendrag

Samferdselsdepartementet foreslår i proposisjonen endringar i diverse løyvingar og fullmakter. Under programkategori 21.60 Kystformål ligg mellom anna kap. 1361 Samfunnet Jan Mayen. Utanriks- og forsvarskomiteen har sidan 2017 behandla dette budsjettkapitlet, ref. Innst. 487 S (2016–2017), jf. Dokument 19 (2016–2017).

Kap. 1361 Samfunnet Jan Mayen

Post 1 Driftsutgifter

I 2019 er det løyvd 54,9 mill. kroner på posten. Samferdselsdepartementet foreslår å redusere løyvinga med 1 mill. kroner fordi utskiftinga av aggregat på Jan Mayen blei rimelegare enn først rekna med. Mindrebehovet dekkjer inn det auka behovet på post 30.

Post 30 Nytt hovudbygg på Jan Mayen

I 2019 er det løyvd 5,1 mill. kroner på posten. Løyvinga omfattar forprosjekt for nytt hovudbygg på Jan Mayen. Grunna problemstillingar som ikkje var føresett, har utgiftene til forprosjektet blitt om lag 1 mill. kroner høgare enn først berekna. Samferdselsdepartementet foreslår å auke løyvinga med 1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Zaineb Al-Samarai, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Iselin Haugo, Anne Kristine Linnestad, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Geir Hågen Karlsen og Hans Andreas Limi, fra Senterpartiet, Steinar Ness, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, merker seg at Samferdselsdepartementet i endringer til statsbudsjettet for 2019 foreslår en omdisponering på til sammen 1 mill. kroner, som følge av at utskiftningen av aggregat på Jan Mayen ble rimeligere enn først antatt, og at mindrebehovet dekker inn det økte behovet forbundet med forprosjekt for nytt hovedbygg på Jan Mayen. Komiteen støtter denne omdisponeringen.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1361

Samfunnet Jan Mayen

01

Driftsutgifter, blir redusert med

1 000 000

frå kroner 54 925 000 til kroner 53 925 000

30

Nytt hovudbygg på Jan Mayen, blir auka med

1 000 000

frå kroner 5 100 000 til kroner 6 100 000

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. desember 2019

Anniken Huitfeldt

Anne Kristine Linnestad

leder

ordfører