Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, nedsettes med

51 576 000

fra kr 705 226 000 til kr 653 650 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

4 301 000

fra kr 13 600 000 til kr 9 299 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, nedsettes med

20 496 000

fra kr 183 726 000 til kr 163 230 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, nedsettes med

14 975 000

fra kr 103 059 000 til kr 88 084 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 925 000

fra kr 62 954 000 til kr 61 029 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, nedsettes med

1 964 000

fra kr 20 478 000 til kr 18 514 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med

8 000 000

fra kr 289 744 000 til kr 281 744 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, nedsettes med

1 500 000

fra kr 10 370 000 til kr 8 870 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

25 000

fra kr 761 000 til kr 786 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 774 000

fra kr 23 626 000 til kr 21 852 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

71 987 000

fra kr 380 338 000 til kr 308 351 000

5

Refusjonsinntekter, forhøyes med

3 115 000

fra kr 6 963 000 til kr 10 078 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

4 086 000

fra kr 12 926 000 til kr 8 840 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 502 000

fra kr 39 336 000 til kr 37 834 000