Bakgrunn

I Prop. 56 L (2019–2020) foreslo regjeringen midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven). Innst. 204 L (2019–2020) fra den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen ble avgitt 21. mars 2020, og samme dag gjennomførte Stortinget førstegangs behandling av loven.

Loven § 2 inneholder en forskriftshjemmel hvor Kongen i midlertidige forskrifter kan utfylle, supplere eller fravike bestemmelser i nærmere opplistede lover så langt dette er nødvendig for å oppfylle lovens formål.

Loven § 5 gir bestemmelser om meddelelse til Stortinget om slike forskrifter og lyder:

Ǥ 5 Meddelelse til Stortinget

Forskrifter gitt med hjemmel i denne lov skal etter kunngjøring umiddelbart meddeles Stortinget skriftlig.

Dersom stortingsrepresentanter, som til sammen representerer minst en tredjedel av Stortingets medlemmer, ikke kan støtte en bestemt forskrift, eller deler av forskriften, og uttrykker dette skriftlig i tråd med vedtatt arbeidsordning i Stortinget, plikter Kongen straks å oppheve de aktuelle bestemmelsene. Vedtaket om opphevelse av forskrift meddeles Stortinget i samsvar med bestemmelsene i første ledd.»

For at den kontrollmekanisme som beskrives i loven § 5 skal kunne fungere, må det etableres prosedyrer for:

  • regjeringens oversendelse av meddelelser til Stortinget.

  • bekjentgjøring av slike meddelelser for stortingsrepresentantene.

  • hvordan manglende støtte til en bestemt forskrift eller deler av forskrift fra stortingsrepresentanter som til samme representerer minst en tredjedel av Stortingets medlemmer, kan uttrykkes skriftlig og oversendes regjeringen.

Paragraf 5 i koronaloven viser til «vedtatt arbeidsordning i Stortinget», jf. Grunnloven § 66, som viser til «den der vedtatte orden». Det kan i prinsippet vedtas særskilte bestemmelser vedrørende prosedyren etter koronaloven § 5. Gitt den helt spesielle situasjonen foreslås det likevel at det tas inn en egen bestemmelse om disse forholdene i Stortingets forretningsorden, som er Stortingets ordinære arbeidsordningsreglement. Dette sikrer at bestemmelsene vil være enkelt tilgjengelige, og gir en tydelig forankring i Grunnloven § 66. Bestemmelsen foreslås tatt inn som en ny siste bestemmelse § 50 a i kapittel 6 om Stortingets arbeidsordning. Bestemmelsen kan tre i kraft straks.

Presidentskapet legger på denne bakgrunn frem et forslag til endring av Stortingets forretningsorden ved at det innføres en ny § 50 a om behandling av meddelelser fra regjeringen om forskrifter som avviker fra gjeldende lovgivning.