Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

Til Stortinget

Sammendrag

Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen fremmes forslag om at arbeidstvisten mellom Legeforeningen og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Det fremmes samtidig forslag om at det blir forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans for å løse tvisten.

Forhandlinger og mekling

Tvisten oppsto i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 og gjelder sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen. 1. januar 2020–15. september 2020.

Torsdag 3. september 2020 startet Akademikerne kommune og KS hovedtariffoppgjøret. Forhandlingene omfattet også reforhandling av særavtalen.

16. september 2020 brøt Akademikerne forhandlingene. De øvrige arbeidstakerorganisasjonene i KS kom til enighet med arbeidsgiver.

17. september 2020 nedla Riksmekleren forbud mot arbeidsstans og innkalte partene til mekling. Mekling ble gjennomført 12., 13. og 14. oktober 2020. Akademikerne anbefalte meklingsresultatet til sine medlemsforeninger med svarfrist 23. oktober 2020. Alle unntatt Legeforeningen aksepterte forslaget.

Legeforeningen aksepterte ikke resultatet fordi de ikke hadde kommet til enighet med KS om særavtalen som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger. Legeforeningen ble i utgangspunktet bundet av forhandlingssammenslutningens anbefaling, og streik kunne derfor ikke iverksettes før etter svarfristens utløp 23. oktober 2020.

Legeforeningen meldte plassfratredelse 21. oktober 2020 for 23 medlemmer med oppstart av streik 26. oktober 2020. Opptrapping ble varslet 27. oktober 2020 for 12 medlemmer med virkning fra 2. november 2020.

Omfang og virkninger av konflikten

Streikeuttaket 26. oktober 2020 omfattet 23 leger i fem kommuner.

Flere av legene som ble tatt ut i streik, er privatpraktiserende leger som er deltidsansatt i kommunene for det arbeidet de utfører i legevaktordningen. I all hovedsak var legene som ble tatt ut i streik, ikke satt opp på legevakt den første uken av konflikten. Konsekvensene var derfor små.

Statens helsetilsyn vurderte situasjonen slik at det ikke var fare for liv og helse, jf. vurdering onsdag 28. oktober 2020.

Legeforeningen varslet 27. oktober 2020 at streiken fra 2. november 2020 ville trappes opp med ytterligere 12 leger i sju kommuner. Utvidelsen omfattet mindre kommuner med få leger. Det ble fra arbeidsgiversiden søkt om dispensasjoner for flere av legene, men kun to av disse ble innvilget.

30. oktober 2020 vurderte Statens helsetilsyn at som konsekvenser av den varslede utvidelsen av streiken ville det oppstå fare for liv og helse ved iverksettelse av opptrappingen av konflikten 2. november 2020 kl. 08.00.

På bakgrunn av Helsetilsynets vurdering innkalte arbeids- og sosialministeren partene til møte søndag 1. november 2020 kl. 16.15. Partene bekreftet på møtet at de ikke så noen mulighet for å komme til enighet.

Statsråden informerte da partene om at regjeringen ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten. På anmodning fra statsråden sa Legeforeningen seg villig til å avblåse streiken umiddelbart og gjenoppta arbeidet.

Det vises til proposisjonens kapittel 3, der det er nærmere redegjort for omfanget og virkningen av konflikten.

Konklusjon

Hensynet til liv og helse gjør det nødvendig å løse arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS uten ytterligere arbeidskamp.

Det overlates til Rikslønnsnemnda å avgjøre tvisten.

Rikslønnsnemnda må kunne behandle alle sider ved tvisten, også spørsmål om å fastsette unntak fra bestemmelser i lov når partene er gitt kompetanse til å inngå tariffavtale om det, innenfor de rammer som følger av EØS-retten.

Norge har ratifisert flere ILO-konvensjoner som verner organisasjonsfriheten og streikeretten (konvensjon nr. 87, 98 og 154). Slik konvensjonene har vært tolket av ILOs organer, stilles det strenge krav for inngrep i streikeretten, men det åpnes likevel for inngrep dersom streiken setter liv, helse eller personlig sikkerhet for hele eller store deler av befolkningen i fare. Sosialpakten under Europarådet har i artikkel 6 nr. 4 en tilsvarende bestemmelse som verner streikeretten. Artikkel 6 må imidlertid ses i sammenheng med artikkel G, som åpner for at det ved lov kan foretas begrensninger i streikeretten som er nødvendige i et demokratisk samfunn til vern av andre menneskers frihet og rettigheter, eller til vern av offentlige interesser, den nasjonale sikkerhet og moral i samfunnet.

Vedtaket om tvungen lønnsnemnd i den omhandlede arbeidstvisten er innenfor rammen av de konvensjoner Norge har ratifisert. Dersom det skulle påvises motstrid mellom internasjonale konvensjoner og Norges bruk av tvungen lønnsnemnd, mener Arbeids- og sosialdepartementet at det under enhver omstendighet er nødvendig å gripe inn i konflikten.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, Lise Christoffersen, Arild Grande og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Margret Hagerup, Heidi Nordby Lunde og Kristian Tonning Riise, fra Fremskrittspartiet, Gisle Meininger Saudland og lederen Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Sosialistisk Venstreparti, Solfrid Lerbrekk, og fra Kristelig Folkeparti, Torill Selsvold Nyborg, viser til at tvisten oppstod i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 mellom Den norske legeforening og KS. Akademikerne brøt forhandlingene 16. september 2020. Etter at mekling ble gjennomført, anbefalte Akademikerne meklingsresultatet til sine medlemsforeninger. Alle unntatt Legeforeningen aksepterte resultatet. Legeforeningen meldte plassfratredelse med oppstart 26. oktober 2020. Det ble så varslet opptrapping av konflikten med virkning fra 2. november 2020. Statens helsetilsyn vurderte da at med denne opptrappingen vil det oppstå fare for liv og helse. Komiteen registrerer at regjeringen da innkalte partene til et møte 1. november 2020, der de varslet at de ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Legeforeningen valgte da å umiddelbart gjenoppta arbeidet.

Komiteen viser til at tvungen lønnsnemnd bør benyttes med varsomhet, men at hensynet til liv og helse, som var begrunnelsen i dette tilfellet etter anbefaling fra Statens helsetilsyn, har komiteens støtte. Komiteen vil likevel mene det er behov for å se på om avtalte unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, som Legeforeningen har inngått med KS, bør videreføres. En automatisk videreføring av en avtale med så utstrakt bruk av unntaksbestemmelsene under konflikt kan i ytterste konsekvens medføre at det senere blir vanskelig å få til smidige og gode løsninger. Komiteen viser til at det er en kjent problemstilling at enkelte leger, særlig i distriktene, har en svært stor arbeidsbelastning. Unntaksbestemmelsene bør etter komiteens syn gjennomgås, og det bør vurderes om det bør ligge ytre begrensninger for bruk av disse i nye avtaler. Problemstillingen hører ikke hjemme i Rikslønnsnemnda, men komiteen oppfordrer partene og regjeringen til å se nærmere på dette fremover.

Komiteen slutter seg til forslaget.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil bemerke at fastlegens belastning innenfor ordinær arbeidstid har økt betydelig de siste årene. Dette er dokumentert i en rekke rapporter også i regjeringens egen evaluering av fastlegeordningen utført av EY og Vista Analyse 2019. Disse medlemmer vil derfor vise til regjeringens Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024, hvor utfordringene med fastlegenes vaktbelastning ikke er omtalt.

Disse medlemmer viser til at regjeringen skriver følgende i proposisjonen om en eventuelt, konflikt mellom internasjonale konvensjoner og bruk av tvungen lønnsnemnd:

«Arbeids- og sosialdepartementet er av den oppfatning at et vedtak om tvungen lønnsnemnd i den omhandlede arbeidstvisten er innenfor rammen av de konvensjoner Norge har ratifisert. Dersom det skulle påvises motstrid mellom internasjonale konvensjoner og Norges bruk av tvungen lønnsnemnd, mener Arbeids- og sosialdepartementet at det under enhver omstendighet er nødvendig å gripe inn i konflikten.»

Disse medlemmer mener det er helt grunnleggende at Norge følger ILOs kjernekonvensjoner. Det vises blant annet til Innst. 261 S (2018–2019), hvor forslaget om å ta ILOs kjernekonvensjoner inn i menneskerettsloven ble behandlet. Arbeiderpartiet viser til at komitémedlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet den gang uttalte følgende:

«ILOs kjernekonvensjoner inneholder grunnleggende menneskerettigheter og utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. Norge har signert og ratifisert alle åtte konvensjonene og er fullt ut forpliktet etter konvensjonenes innhold. Disse medlemmer presiserer at ILOs kjernekonvensjoner dermed forplikter Norge allerede i dag.»

Disse medlemmer påpeker at det på bakgrunn av dette fremstår uklart om regjeringen faktisk mener at ILOs kjernekonvensjoner er rettslig bindende for Norge, og om regjeringen i så fall mener at disse kan settes til side dersom de viser seg å være til hinder for bruk av tvungen lønnsnemnd i tråd med proposisjonen.

Disse medlemmer ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en klargjøring av dette.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at saken gjelder sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordning. Særavtalen innebærer unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Temaet har vært tatt opp i forhandlingene mellom KS og Den norske legeforening siden 2014.

Disse medlemmer viser til NOU 2015:17, Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. I utredningen ble det foreslått en rekke tiltak for å forbedre de prehospitale tjenestene, inkludert nasjonale krav til legevakt. Regjeringen har ikke fulgt opp utvalgets viktige tilrådninger på legevaktområdet, som er grunnlaget for lønnsnemndbehandlingen av denne arbeidskonflikten. NOUen er ikke blitt fulgt opp med en egen stortingsmelding.

Disse medlemmer vil vise til at det er fremmet flere representantforslag i Stortinget de siste årene om å styrke legevaktordningen. Disse medlemmer viser til Representantforslag 34 S (2016–2017), jf. Innst. 244 S (2016–2017), om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse. Videre vises det til Representantforslag 139 S (2018–2019), jf. Innst. 383 S (2018–2019), om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt. Disse forslagene fikk ikke flertall i Stortinget.

I Innst. 244 S (2016–2017) ble det fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen på bakgrunn av akuttutvalgets rapport (NOU 2015: 17) framlegge en handlingsplan for å øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i legevakttjenesten.»

I Innst. 383 S (2018–2019) ble det fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at handlingsplan for fastlegetjenesten, som er varslet framlagt i 2020, også blir en handlingsplan for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste.»

«Stortinget ber regjeringen fremme tiltak som stimulerer til at kommunene i større grad kan tilrettelegge for at legevaktarbeidet planlegges og inngår i regulert arbeidstid.»

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme tiltak som stimulerer til at kommunene i større grad kan tilrettelegge for at legevaktarbeidet planlegges og inngår i regulert arbeidstid.»

«Stortinget ber regjeringen på bakgrunn av akuttutvalgets rapport (NOU 2015:17) fremlegge en handlingsplan for å øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i legevakttjenesten.»

Disse medlemmer viser til at regjeringens handlingsplan for fastlegetjenesten, som ble fremlagt våren 2020, ikke inneholdt tiltak for å styrke legevakttjenesten ut over at det skulle settes ned et nytt utvalg; en ekspertgruppe som skal kartlegge blant annet legevaktlegenes arbeidsbelastning.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ekspertgruppen som skal kartlegge blant annet legevaktlegenes arbeidsbelastning, fremlegger sin rapport på nyåret 2021.»

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn understreke at årsaken til situasjonen som har ført til streik, nå må løses raskt av regjeringen og Stortinget.

Disse medlemmer går derfor inn for at Rikslønnsnemnda behandler konflikten i henhold til sin rolle i tariffsystemet.

Disse medlemmer mener det er behov for å se på om avtalte unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, som Legeforeningen har inngått med KS, bør videreføres. En automatisk videreføring av en avtale med så utstrakt bruk av unntaksbestemmelsene under konflikt kan i ytterste konsekvens medføre at det senere blir vanskelig å få til smidige og gode løsninger.

Disse medlemmer vil fremheve at konflikten mellom KS og Legeforeningen har tydeliggjort hvor sårbar fastlegeordningen og legevaktordningen er, særlig i distriktene. Det er en kjent problemstilling at arbeidsbelastningen for fastleger i distriktene, som går legevakt, i mange tilfeller er svært høy. Dersom ikke arbeidsbelastningen reduseres, vil dette gå ytterligere ut over rekrutteringen og stabiliteten, og mange kommuner vil da stå uten et fullverdig helsetilbud. Fastleger som går legevakt, utgjør en sentral del av kommunenes beredskap. Når en streik stanses ved uttak av kun 35 leger, viser dette hvor skjør beredskapen er i landets kommuner. Arbeidsbelastningen tilsier at det er behov for flere leger i distriktskommunene, for å sikre lik tilgang til legetjenester i hele landet. Om det er nødvendig og forsvarlig å videreføre unntaksbestemmelsene, bør etter disse medlemmers syn gjennomgås. Disse medlemmer oppfordrer partene og regjeringen til å se nærmere på dette fremover.

Det er, etter disse medlemmers syn, behov for å gjøre endringer i organiseringen og finanseringen som gir befolkningen trygghet for, spesielt i distriktene, tilgang til fastleger og en legevaktsordning som sikrer befolkningen akuttmedisinsk nødtjeneste.

Disse medlemmer vil understreke at dersom regjeringen ikke løser årsaken til konflikten, er det stor fare for ny konflikt ved kommende lønnsoppgjør. Dette må unngås.

Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen fremme tiltak som stimulerer til at kommunene i større grad kan tilrettelegge for at legevaktarbeidet planlegges og inngår i regulert arbeidstid.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen på bakgrunn av akuttutvalgets rapport (NOU 2015:17) fremlegge en handlingsplan for å øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i legevakttjenesten.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen sørge for at ekspertgruppen som skal kartlegge blant annet legevaktlegenes arbeidsbelastning, fremlegger sin rapport på nyåret 2021.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

§ 1

Tvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.

§ 2

Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans, jf. lov 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister (arbeidstvistloven) § 1 bokstav f) og g) for å løse tvisten.

Reglene i lov 27. januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) får tilsvarende anvendelse.

§ 3

Loven trer i kraft straks. Loven opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 1. desember 2020

Erlend Wiborg

leder og ordfører