Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

Prop. 32 L (2020-2021), Innst. 124 L (2020-2021), Lovvedtak 43 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 124 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020. Loven ble vedtatt. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020