Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, legge til rette for og ta aktivt i bruk forpliktende avtaler om lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter, som gjør at permitterte kan bidra i andre sektorer med arbeidskraftmangel.

II

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å styrke byggebransjens varslingskanaler for arbeidslivskriminalitet, Fair Play Bygg Norge og Byggebransjens Uropatrulje, i statsbudsjettet for 2022.

III

Stortinget ber regjeringen gjennomgå konkurslovgivningen og foreslå endringer slik at den blir mer effektiv, for eksempel ved skjerpelse av strafferammer og konkurskarantene.

IV

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å oppheve arbeidsmiljøloven § 16-1 annet ledd, slik at kapittel 16 i arbeidsmiljøloven, som gir ansatte rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, også gjelder ved overdragelser fra konkursbo.

V

Stortinget ber regjeringen fremme forslag som tydelig definerer kriterier for når en arbeidsgiver skal kunne bruke selvstendige oppdragstakere, for eksempel begrenset til når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten.

VI

Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om at arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a endres til ordlyden som gjaldt før 2015: «Når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften».

VII

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til endringer i serveringsloven som sikrer at kommuner kan håndheve krav til lønns- og arbeidsvilkår i sektoren, herunder krav om at arbeidsgiver må dokumentere overholdelse av allmenngjort minstelønn for bransjen for å få serveringsbevilling.

VIII

Stortinget ber regjeringen fremme forslag som tydeligere definerer hva som er sesongarbeid, slik at arbeid som strekker seg over store deler av året, ikke kan defineres som sesongarbeid.

IX

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en nasjonal seriøsitetsmodell for offentlige oppdrag og innkjøp med utgangspunkt i modellene som er utviklet i kommuner som blant annet Skien, Bodø og Oslo, og utrede hvordan man kan utvide seriøsitetsmodellen til også å omfatte andre bransjer. Det må være et krav at bedrifter som får oppdrag, har tariffavtale eller minimum følger de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for den aktuelle bransjen.

X

Stortinget ber regjeringen om å legge frem en årlig kartlegging av utviklingen i arbeidslivet knyttet til organisasjonsgrad, innleie samt faste og midlertidige ansettelsesforhold, og at dette legges frem for stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.

XI

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett.

XII

Stortinget ber regjeringen igangsette et pilotprosjekt for regionale norskopplæringssentre for arbeidsinnvandrere i samarbeid med frivillige aktører og partene i arbeidslivet. Senteret skal tilby gratis norskopplæring og andre relevante tjenester til arbeidsinnvandrere, og tilbudet skal ha en innretning som stimulerer til fagforeningsmedlemskap.

XIII

Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om å fjerne arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f.