1. Sammendrag

På bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen framover foreslår Olje- og energidepartementet i proposisjonen endringer i midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven). Det foreslås at stønadsgraden økes fra 80 til 90 pst. for strømforbruk i september 2022. Det foreslås ingen øvrige endringer i loven.

Forslag om tilleggsbevilgning som følge av økningen av stønadsgraden fra 80 til 90 pst. for forbruk i september er fremmet i Prop. 142 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.).

Bevilgningsforslaget behandles av finanskomiteen i Innst. 20 S (2021–2022).

1.1 Økonomiske og administrative konsekvenser

Ifølge proposisjonen innebærer ikke forslaget til økning av stønadsgraden vesentlige administrative konsekvenser for nettselskapene, kraftleverandørene eller RME. Endringen innebærer en justering i måten stønad beregnes på. Nettselskaper som ikke rekker å gjennomføre endringen på faktura for septemberforbruket, vil få merarbeid med å utbetale stønad for september sammen med fakturering av oktoberforbruket.

Samlede utgifter for staten av stønadsordningen vil avhenge av den faktiske gjennomsnittlige elspotprisen i de ulike prisområdene samt det faktiske forbruket i perioden. En økning av stønadsgraden i den midlertidige strømstønadsordningen for husholdninger vil innebære en økning av utgiftene til stønadsordningen over statsbudsjettet for 2022, jf. Prop. 142 S (2021–2022). Anslått bevilgningsbehov for strømstønadsordningen for husholdninger og borettslag er oppjustert til 34,8 mrd. kroner i 2022. Det understrekes i proposisjonen at anslaget er usikkert.