Sammendrag

Innledning

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne proposisjonen at Stortinget gir sin tilslutning til at Statskog SF kjøper 100 pst. av aksjene i AS Meraker Brug, til en pris av 2,65 mrd. kroner, og samtykker i kapitalforhøyelse og låneopptak for dette formålet. Kjøpet foreslås finansiert gjennom en egenkapitalforhøyelse på 2,35 mrd. kroner. Resterende del av kjøpesummen, 300 mill. kroner, finansieres ved et lån fra staten.

AS Meraker Brug er en av de største private eiendommene i Norge. Selskapets arealer omfatter 1,2 mill. daa, inkludert 229 000 daa produktivt skogareal, i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer. Selskapets kjernevirksomhet er skogbruk, jakt og fiske og eiendomsutvikling. Selskapet har flere fallrettigheter, 35 pst. av Meråker kraft, 47 pst. av Meråker alpinsenter, flere gårdstun og en rekke hytter som leies ut til jakt og fiske.

Selskapet er hovedsakelig eid av Stiftelsen Hans Rasmus Astrup (50,62 pst.) Kulsrud Skog AS (26,46 pst.) og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup (17,06 pst.). Samlet eier disse aksjonærene 94,14 pst. av aksjene i selskapet. De resterende aksjene (totalt 5,86 pst.) eies av andre, private aksjonærer.

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup, Kulsrud Skog AS og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup initierte en prosess for potensielt salg av sine aksjer våren 2022. Selgerne forutsatte at potensielle kjøpere tilbød å kjøpe også øvrige aksjonærers aksjer i selskapet til samme pris.

Styret i Statskog SF har vurdert at et kjøp av 100 pst. av aksjene i AS Meraker Brug vil underbygge Statskog SFs vedtektsfestede formål og overordnede strategier, styrke foretaket forretningsmessig og bedre allmennhetens tilgang til jakt og fiske. Statskog SFs styre har tatt en investeringsbeslutning og er kommet i kjøpsposisjon, med forbehold om godkjennelse fra eier. Saken er behandlet i foretaksmøtet, som har gitt sin tilslutning til kjøpet med forbehold om Stortingets samtykke. Statskog SF har under disse forutsetninger inngått en avtale med selgende aksjonærer om kjøp av 94,14 pst. av aksjene i selskapet. De øvrige aksjonærene i AS Meraker Brug vil få tilbud om å selge sine aksjer til Statskog SF til samme pris som de selgende aksjonærer.

Om Statskog SF

Statskog SF er landets største grunneier og forvalter nær en femtedel av Norges fastlandsareal, herunder store fjell- og utmarksarealer. Staten eier 100 pst. av Statskog SF. Foretaket ivaretar og utvikler verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Statskog SF er også landets største skogeier med om lag 6 pst. av det samlede produktive skogarealet i Norge. Statskog SF har kommersiell virksomhet innenfor skogbruk, utmarksforvaltning og annen areal- og eiendomsforvaltning. Selskapet ble etablert i 1993 og har hovedkontor i Namsos. Det vises til nærmere informasjon i kapittel 2 i proposisjonen. Foretakets økonomi er omtalt i kapittel 3 i proposisjonen.

Styrets forslag

Statskog SF har gjennomført en vurdering av de verdiene som ligger i AS Meraker Brug, herunder mulig forretningsmessig betydning for foretaket og i hvilken grad et kjøp av eiendommene bidrar til å styrke foretakets sektorpolitiske mål. Styrets vurdering er at salget av AS Meraker Brug er en sjelden mulighet, og at et kjøp kan styrke foretakets samlede eiendomsportefølje, samt at beliggenhet og arrondering passer godt med Statskog SFs øvrige arealer i området. Det vises til kapittel 4 i proposisjonen.

Vurdering fra departementets finansielle rådgiver

Departementets finansielle rådgiver har vært Pareto Securities, som har uttalt følgende:

«Vi oppfatter at Statskog SF og deres rådgivere har gjennomført en grundig og faglig god vurdering av inntektsprognoser og merverdier for AS Meraker Brug. Prisen Statskog SF har avtalt å betale for aksjene er innenfor den rammen vi mener andre budgivere ville kunne verdsatt aksjen til.

Vurderingen bygger på at Statskog SF vil drive denne virksomheten i tråd med de kommersielle prinsipper de har lagt til grunn for verdivurderingen. Det er også en viktig forutsetning at selskapet må utvikle merverdier som kraft og eiendom for å oppfylle verdipotensialet som ligger i AS Meraker Brug. Dette tilsier at Statskog SF skal opptre tilsvarende andre kommersielle aktører, innenfor rammene som gjelder hele Statskog SFs virksomhet.

Vi understreker at vi har vurdert og analysert en potensiell investering i AS Meraker Brug ut fra et finansielt og kommersielt perspektiv, og at vi har ikke hensyntatt eventuelle politiske eller samfunnsmessige vurderinger.»

Departementets merknader

Departementets merknader og begrunnelse er omtalt i kapittel 6 i proposisjonen. Departementet har vist til at det er svært sjelden eiendommer som AS Meraker Brug kommer for salg. Departementet vurderer salget av AS Meraker Brug som en unik mulighet til å sikre denne store eiendommen på norske hender nå og i framtiden. Kjøpet utvider Statskog SFs eiendomsportefølje. Departementet legger til grunn at Statskog SF gjennom overtagelsen kan realisere både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske verdier gjennom transaksjonen.

Et kjøp av AS Meraker Brug utvider foretakets skogressursbase. Dette gir grunnlag for kostnadseffektiv avvirkning av skog og fleksibilitet i planlegging og gjennomføring av et bærekraftig skogbruk over tid. Et kjøp gir også grunnlag for at Statskog SF kan bidra til fortsatt stabil råstofftilførsel til skogindustrien og skogindustrielle synergier i form av industribygging og næringsutvikling.

Det er betydelige jakt- og fiskeressurser på den aktuelle eiendommen. Gjennom videre utvikling av disse verdiene vil foretaket kunne styrke allmennhetens tilgang til jakt og fiske.

Det er også en viktig forutsetning at selskapet må utvikle merverdier som kraft og eiendom for å oppfylle verdipotensialet som ligger i AS Meraker Brug.

Departementet har i proposisjonen pekt på at Statskog SFs bud på AS Meraker Brug er markedsmessig, og at finansiering av kjøpet dels gjennom en egenkapitalforhøyelse og dels gjennom et lån er i tråd med hvordan en privat investor ville ha finansiert kjøpet. På denne bakgrunn har departementet valgt å gi fullmakt til kjøpet og foreslår i proposisjonen at Statskog SF tilføres økt egenkapital, og at det stilles til disposisjon et lån. Det foreslåtte lånet som skal ytes til Statskog SF, vil bli gitt på markedsmessige vilkår. Det er opplyst i proposisjonen at transaksjonen ikke medfører offentlig støtte til noen aktører, og kjøpet må heller ikke notifiseres til og godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

De økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget er nærmere omtalt i kapittel 7 i proposisjonen.