Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om et mer tilgjengelig Nav

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til retningslinjer som sørger for at de svakeste brukerne er sikret et tilgjengelig og åpent Nav, herunder nasjonale krav til åpningstider for drop-in-besøk. Slike retningslinjer skal utarbeides i samarbeid med de ansatte i tråd med prinsippene bak regjeringens tillitsreform. Stortinget ber regjeringen sikre at Arbeids- og velferdsetaten har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre disse endringene.

  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som pålegger kommunene å opprette lokale vakttelefoner som gjør det mulig å komme i kontakt med Arbeids- og velferdsetaten. Stortinget ber regjeringen sikre at kommunene har de nødvendige ressursene til å gjennomføre disse endringene.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslagene.

Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 5. oktober 2022 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 21. oktober 2022 følger vedlagt.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det åpnet for å sende inn skriftlig innspill.

Følgende leverte innspill:

  • Parat Nav.

  • Fellesorganisasjonen (FO).

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, Runar Sjåstad, Trine Lise Sundnes og Torbjørn Vereide, fra Høyre, Henrik Asheim, Anna Molberg og Aleksander Stokkebø, fra Senterpartiet, Eivind Drivenes og Per Olaf Lundteigen, fra Fremskrittspartiet, Dagfinn Henrik Olsen og Gisle Meininger Saudland, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Kirsti Bergstø, og fra Rødt, Mímir Kristjánsson, viser til Representantforslag 1 S (2022–2023) fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Tobias Drevland Lund om et mer tilgjengelig Nav (Dokument 8:1 S (2022–2023).

Komiteen viser også til statsrådens svarbrev av 21. oktober 2022.

Det har kommet inn to skriftlige høringsinnspill fra henholdsvis Parat Nav og Fellesorganisasjonen (FO).

Komiteen viser til at når Trygdeetaten, Arbeidsmarkedsetaten og den kommunale sosialtjenesten ble samlet til Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning, var meningen at brukerne ikke skulle være kasteballer mellom ulike etater, ved at man fikk «en dør inn» til samtlige etater. Likevel opplever flere brukere en krevende situasjon, og for mange kan opplevelsen med Nav bli bedre.

Komiteen viser til Innst. 254 S (2019–2020), jf. Representantforslag 56 S (2019–2020) om etablering av et Nav-ombud som skal hjelpe brukere som opplever dårlig eller mangelfull hjelp fra Nav, eller andre som har behov for støtte i sitt møte med Nav. Komiteen viser til at Agder fylkeskommune på egen hånd har opprettet et Nav-ombud i påvente av et statlig Nav-ombud.

Ifølge Navs tall har rundt 600 000 nordmenn lav digital kompetanse og/eller ikke mulighet til å fullt ut benytte seg av Navs digitale løsninger. Komiteen vil peke på viktigheten av at Nav er tilgjengelig både fysisk og digitalt, slik at alle kan benytte seg av Navs tjenester på en enkel måte. Videre vil komiteen påpeke viktigheten av en struktur som gjør det mulig å oppsøke det lokale Nav-kontoret uten å måtte reise for langt.

Komiteen viser til Rapport fra Helsetilsynet 5/2022, Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021, der 49 av de 70 undersøkte Nav-kontorene hadde åpent og betjent publikumsmottak i seks timer eller mindre per uke. 11 av de 70 hadde helt stengt.

Dette mener komiteen kan være ekskluderende for den delen av befolkningen som ikke kan benytte seg av Nav sine digitale løsninger.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet arbeider for at det lokale Nav-kontoret skal være et tilgjengelig kontaktsted for alle arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester og bidra til at brukeren får tilbud om helhetlig oppfølging av sine behov uavhengig av eierskapet til ytelser og tjenester.

Disse medlemmer støtter at kommuner som ønsker å gjenåpne Nav-kontor, kan gjøre det.

Disse medlemmer vil understreke at Nav-kontorenes åpningstider skal sikre god tilgjengelighet for alle innbyggerne. Disse medlemmer vil videre understreke at begge partene i Nav-partnerskapet har ansvaret for å sikre at Nav-kontoret har åpningstider som sikrer god tilgjengelighet for alle innbyggerne – også for de innbyggerne som Helsetilsynet peker på i dag ikke har god nok tilgjengelighet til Nav-kontoret. Disse medlemmer understreker at innbyggere som ikke er digitale, skal være likeverdige med andre innbyggere når det gjelder tilgang på hjelp etter sosialtjenesteloven gjennom det lokale Nav-kontoret.

Disse medlemmer viser til at Nav ble etablert i 2006. Nav innebar en sammenslåing av de to statlige etatene Arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og Trygdeetaten og det kommunale sosialkontoret. Reformen ble av daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) presentert under overskriften «Éi dør inn». Vektlagt ved etableringen av Nav var at spesielt de som trengte bistand til arbeidsavklaring og kvalifisering for arbeid med tilhørende inntektssikring, skulle få et bedre tilbud.

Disse medlemmer mener kjernen i Nav er møtet mellom Nav og innbyggeren som søker hjelp. Derfor vil disse medlemmer bygge styringen av Nav på tillit til de ansattes fagkompetanse og delegere mer myndighet til ansatte på Nav-kontoret.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Nav årlig betjener flere millioner brukere. Disse medlemmer registrerer samtidig at tilgjengeligheten på nett og telefon gjør at stadig flere tar i bruk tjenestene digitalt. Disse medlemmer merker seg at det nå gjør at Navs tjenester er tilgjengelige døgnet rundt, og at flere av brukerne nå forventer at kontakten med Nav skjer hjemmefra, via nettet eller ved telefon til kontaktsenteret. Selvbetjeningsløsningene er populære og brukes stadig mer. Disse medlemmer viser til at det er viktig å legge til rette for at flere kan få hjelp via ulike nettløsninger, enten det er snakk om tilrettelagt informasjon eller søknadsdialoger via selvbetjeningsløsninger. Disse medlemmer viser til at de fleste brukere får best informasjon om statlige ytelser på nav.no døgnet rundt, eller på telefon til Navs kontaktsenter.

Disse medlemmer fremhever samtidig viktigheten av at brukere som ikke kan anvende digitale tjenester, også skal få gode tjenester og service fra Nav. Digitaliserte tjenester frigjør ressurser og muliggjør bedre fysisk oppfølging av de som trenger det mest. Disse medlemmer fremhever viktigheten av at Nav skal ivareta også de med sammensatte utfordringer, og at Navs ansatte må være tilgjengelige for de som trenger mer omfattende bistand. Disse medlemmer mener at dette arbeidet må fortsette med uforminsket styrke, og påregner at regjeringen vil følge dette opp i sin dialog med etaten.

Disse medlemmer viser for øvrig til statsrådens svarbrev, hvor Arbeids- og velferdsdirektoratet i kommunebrevet for 2022 har anmodet alle kommuner som ikke allerede har det, om å opprette en bemannet vakttelefon for de sosiale tjenestene.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Rødt, er opptatt av viktigheten av å legge bedre til rette for personer som ikke behersker eller er komfortable med digitale løsninger. Flertallet viser til rapporten «Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021» fra Helsetilsynet den 15. august 2022, hvor det advares om at brukere som ikke har mulighet til å henvende seg digitalt, ikke er sikret å få den hjelpen de har behov for i tide, på grunn av den manglende tilgjengeligheten til Nav. Flertallet viser videre til at Helsetilsynet anbefaler at åpningstidene tilpasses brukere som ikke har mulighet til å benytte telefon eller digitale løsninger. Flertallet mener det haster å gjøre noe med tilgjengeligheten i Nav, særlig i en tid hvor økende priser fører til at flere har behov for akutt hjelp.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til Stortingets behandling av Innst. 379 S (2020–2021), jf. Representantforslag 154 S (2020–2021), hvor Sosialistisk Venstreparti sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet blant annet forslo utvidede åpningstider på de lokale Nav-kontorene.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Rødt, fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle landets Nav-kontor har en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukere som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale og selvbetjente løsninger.»

Komiteens medlem fra Rødt viser til Helsetilsynets landsomfattende undersøkelse av sosiale tjenester i Nav. Helsetilsynet fant at det var vanskelig å få tak i lokale Nav-kontor via telefon. Systemet med å ringe via det sentrale Nav Kontaktsenter fungerer for dårlig, og mange opplever å ikke få kontakt når de blir satt videre til det kommunale Nav. Dette medlem viser til at Helsetilsynet mener andre offentlige tjenester får en ekstraordinær belastning når Arbeids- og velferdsetaten ikke er tilgjengelig for å hjelpe folk. Det er særlig de som har akutte behov, som blir skadelidende når det kommunale Nav blir mindre tilgjengelig. Dette medlem deler Helsetilsynets konklusjon, der tilsynet skriver at de:

«Helsetilsynet ser alvorlig på at det fører til at enkelte brukere ikke får hjelp til å dekke grunnleggende behov som penger til mat, strøm og bolig, til riktig tid».

Dette medlem viser til Navs egen brukerundersøkelse for 2021, der misnøye er størst med Arbeids- og velferdsetaten blant de brukerne som har størst behov for hjelp. Videre viser dette medlem til Sifos rapport «Dyrtid under oppseiling II», som viser at flere i økonomiske vanskeligheter har oppsøkt andre frivillige organisasjoner enn Nav når de trenger nødhjelp. Dette stemmer også godt overens med de mange oppslag dette medlem har lest i mediene, der frivillige organisasjoner forteller om en sterkt økende pågang for å få utdelt gratis mat og andre livsnødvendigheter. Dette tyder på alvorlige hull i det offentlige sikkerhetsnettet som følge av manglende tilgjengelighet hos Nav lokalt. Dette medlem viser dessuten til behandlingen av Innst. 379 S (2020–2021), jf. Representantforslag 154 S (2020–2021), der følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nasjonale retningslinjer som sørger for at de svakeste brukerne er sikret et tilgjengelig og åpent Nav.»

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til retningslinjer som sørger for at de svakeste brukerne er sikret et tilgjengelig og åpent Nav, herunder nasjonale krav til åpningstider for drop-in-besøk. Slike retningslinjer skal utarbeides i samarbeid med de ansatte i tråd med prinsippene bak regjeringens tillitsreform. Stortinget ber regjeringen sikre at Arbeids- og velferdsetaten har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre disse endringene».

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som pålegger kommunene å opprette lokale vakttelefoner som gjør det mulig å komme i kontakt med Arbeids- og velferdsetaten. Stortinget ber regjeringen sikre at kommunene har de nødvendige ressursene til å gjennomføre disse endringene».

Forslag fra mindretall

Forslag fra Rødt:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til retningslinjer som sørger for at de svakeste brukerne er sikret et tilgjengelig og åpent Nav, herunder nasjonale krav til åpningstider for drop-in-besøk. Slike retningslinjer skal utarbeides i samarbeid med de ansatte i tråd med prinsippene bak regjeringens tillitsreform. Stortinget ber regjeringen sikre at Arbeids- og velferdsetaten har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre disse endringene.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen fremme forslag som pålegger kommunene å opprette lokale vakttelefoner som gjør det mulig å komme i kontakt med Arbeids- og velferdsetaten. Stortinget ber regjeringen sikre at kommunene har de nødvendige ressursene til å gjennomføre disse endringene.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle landets Nav-kontor har en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukere som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale og selvbetjente løsninger.

Vedlegg

Vedlegg finnes kun i PDF, se merknadsfelt.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. november 2022

Kirsti Bergstø

Gisle Meininger Saudland

leder

ordfører