Innhold

1. Sammendrag

1.1 Innledning

I denne proposisjonen legger Kultur- og likestillingsdepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

1.2 Endringsforslag

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 61 Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, kan overføres

Det har i 2022 vært betydelige økninger i kostnader til gass i idrettsanlegg. Disse kostnadene har ikke vært dekket i den midlertidige strømstøtteordningen som er opprettet for frivillig sektor. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 15 mill. kroner. Midlene skal forvaltes av Norges idrettsforbund og fordeles til organisasjoner som har midlertidige utfordringer med å drifte sine idrettsanlegg, slik at en unngår at barn og unge mister tilgang til fritidsaktiviteter.

Post 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

I 2022 er det bevilget 1 900 mill. kroner på posten. Frivillige organisasjoner har søkt om kompensasjon på til sammen 2 077 mill. kroner i 2022. Søknadene er basert på regnskapstall for 2021. Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter ordningen, har ikke fullført søknadsbehandlingen. Foreløpige tall fra tilsynet viser at godkjent søknadsbeløp vil bli lavere enn det omsøkte beløpet. For å kunne gi full innvilgelse av kompensasjon for merverdiavgift til alle godkjente søknader i 2022 foreslås bevilgningen på posten økt med 154 mill. kroner.

Kap. 320 Norsk kulturråd

Post 55 Norsk kulturfond

I statsbudsjettet for 2022 er det innarbeidet 4 mill. kroner til opprettelse av en søkbar tilskuddsordning for etablerte scenekunstgrupper på det frie feltet på kap. 320 post 75. Arbeidet med å utvikle og opprette tilskuddsordningen er skjøvet ut i tid. For at midlene fortsatt skal komme scenekunstfeltet til gode, foreslås det at midlene overføres til Norsk kulturfond.

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 325 post 75, jf. omtale nedenfor.

Post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

Utgifter til lokaler for Music Norway har tidligere vært dekket av bevilgningen til Nasjonalbiblioteket på kap. 326 post 1. Fra 2022 dekker Music Norway disse utgiftene selv. Utgiftene blir noe høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2022.

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 100 000 kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 326 post 1, jf. omtale nedenfor.

Post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

Som følge av at arbeidet med å utvikle og opprette en søkbar tilskuddsordning for etablerte scenekunstgrupper er skjøvet ut i tid, foreslås bevilgningen på posten redusert med 4 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 320 post 55, jf. omtale over.

Kap. 323 Musikk og scenekunst

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal blant annet dekke evaluerings- og kvalitetssikringsarbeid på musikk- og scenekunstområdet. Det er ikke igangsatt evalueringer på området i 2022. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 3,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 323 post 70, jf. omtale nedenfor.

Post 70 Musikk- og scenekunstinstitusjoner

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2022 ble det besluttet at prosjektet med rehabilitering av Nationaltheatret skal utredes videre, og at det skal planlegges og gjennomføres nødvendige sikringstiltak for å sikre at bygget skal kunne benyttes fram til rehabilitering kan settes i gang. Nationaltheatret har økte utgifter i forbindelse med utrednings- og sikringsarbeidet. Tilskuddet til Nationaltheatret foreslås på denne bakgrunn økt med 2 380 000 kroner i 2022.

Tilskuddet til Grieghallen skal dekke utgiftene for den statlige finansieringsandelen av rehabiliteringsprosjektet. I tilskuddet for 2022 var det ikke tatt høyde for renteøkningene i 2022, og det foreslås derfor å øke tilskuddet til Grieghallen med 820 000 kroner.

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 3,2 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 323 post 1, jf. omtale over.

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal blant annet dekke evaluerings- og kvalitetssikringsarbeid og enkelte fellestiltak på kulturområdet i departementets regi. Det er gjennomført færre fellestiltak enn forutsatt i 2022. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 2 mill. kroner.

Post 77 Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19, kan overføres

I statsbudsjettet for 2022 er det i alt bevilget 770 mill. kroner til kompensasjonsordninger for kultur, frivillighet og idrett ifb. koronapandemien. I tillegg er 1 175,4 mill. kroner av ubrukt bevilgning i 2021 overført til 2022, slik at disponibel bevilgning på posten i alt utgjør 1 945,4 mill. kroner.

Søknadsbehandlingen under ordningene er nå avsluttet, men flere klager ligger fremdeles til behandling. Basert på opplysninger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt, som har forvaltet de ulike ordningene, vil anslagsvis 400 mill. kroner av den disponible bevilgningen på posten forbli ubrukt. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med tilsvarende beløp.

Det vil være behov for å kunne utbetale midler under ordningene også i 2023. Dette skyldes at enkelte klagesaker ikke vil være ferdigbehandlet i år, og at enkelte ordninger er slik at utbetaling først vil skje etter at rapport er mottatt. For å sikre at klagebehandlingen fullføres på korrekt måte, og for å dekke utgiftene til utbetalinger i 2023, foreslås det at bevilgningen på posten tilføres stikkordsfullmakten «kan overføres».

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 1 Driftsutgifter

Med bakgrunn i omtale under kap. 320 post 74 og kap. 326 post 80 foreslås bevilgningen på posten redusert med 662 000 kroner.

Post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

Utgifter til lokaler for Norsk barnebokinstitutt har tidligere vært dekket av bevilgningen til Nasjonalbiblioteket på kap. 326 post 1. Fra 2022 dekker Norsk barnebokinstitutt disse utgiftene selv. Utgiftene blir noe høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2022.

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 562 000 kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 326 post 1, jf. omtale over.

Kap. 327 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

Post 1 Driftsutgifter

Der er satt av 100 000 kroner for å dekke utgifter for Krigsgravtjenesten knyttet til anskaffelser og utskifting av gravstøtter mv.

Med bakgrunn i at disse utgiftene blir høyere enn budsjettert i 2022, foreslås bevilgningen økt med 100 000 kroner mot tilsvarende reduksjon av kap. 327 post 70, jf. omtale nedenfor.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Inntekter og utgifter ved oppdragsvirksomheten blir høyere enn budsjettert for 2022 som følge av ekstraordinære tilskudd knyttet til utvikling av pilegrimsleden. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 4,8 mill. kroner mot tilsvarende økning av inntektsbevilgningen under kap. 3327 post 2, jf. omtale nedenfor.

Post 70 Utenlandske krigsgraver i Norge

Som følge av at Krigsgravtjenesten har forestått anskaffelser av gravstøtter på vegne av lokale gravplassmyndigheter, foreslås bevilgningen på posten redusert med 100 000 kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 327 post 1, jf. omtale over.

Kap. 328 Museer og visuell kunst

Post 78 Andre museums- og kulturverntiltak

Av bevilgningen under posten er det satt av 8,2 mill. kroner for å dekke visningsinstitusjoners utgifter til forsikring ved innlån av gjenstander fra utlandet til utstillinger i Norge. Med bakgrunn i at utgiftene til forsikring blir lavere enn budsjettert, foreslås bevilgningen på posten redusert med 5,2 mill. kroner.

Kap. 329 Arkivformål

Post 1 Driftsutgifter

Innenfor rammen av bevilgningen til Arkivverket på kap. 329 post 45 inngår 35 mill. kroner til å utvikle nasjonale fellesløsninger for tilgang til digitalt skapte arkiver i Digitalarkivet og til langtidsbevaring av alle typer digitale arkiver. Arbeidet med utvikling av fellesløsningene har i større grad enn forventet skjedd ved bruk av Arkivverkets egne ansatte, som lønnes på post 1. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 2 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på post 45, jf. omtale nedenfor.

Som følge av at Arkivverket er lokalisert på flere steder i landet, har virksomheten hatt særskilte merutgifter knyttet til økte strøm- og leiepriser i 2022. For dekning av deler av disse utgiftene foreslås posten økt med 1,5 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen på posten skal gå til større anskaffelser og vedlikehold i Arkivverket. Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 2 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 329 post 1, jf. omtale over.

Kap. 334 Film- og dataspillformål

Post 1 Driftsutgifter

Norsk filminstitutt bygger om sine lokaler i Dronningens gate i Oslo. Lokalene huser også kinoer, som driftes av NFI (Cinemateket). Som følge av ombyggingen vil inntektene som NFI har fra kinodriften, bli lavere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 2,3 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i inntektsbevilgningen på kap. 3334 post 1, jf. omtale nedenfor.

Kap. 335 Medieformål

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for Medietilsynet. Medietilsynet har i 2022 hatt merutgifter knyttet til videogramregistrering. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 0,5 mill. kroner.

Kap. 351 Likestilling og ikke-diskriminering

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

Bevilgningen på posten foreslås økt for å dekke forvaltningsutgifter for Bufdir tilknyttet tilskuddsordningen TryggEst, og for å dekke utgifter i forbindelse med utredningsarbeid om regional likestillingsstruktur og trepartssamarbeidet for likestilling i arbeidslivet. Dette er utgifter som opprinnelig har vært budsjettert under post 70, men som ut fra sin art ikke skal belastes en tilskuddspost. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 4 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 351 post 70, jf. omtale nedenfor.

Utover dette foreslås bevilgningen på posten økt med 2,8 mill. kroner for å dekke merutgifter i 2022, som særlig er relatert til økt innsats på LHBT+-feltet.

Samlet foreslås bevilgningen på posten økt med 6,8 mill. kroner.

Post 70 Likestilling mellom kjønn

I budsjettet for 2022 er det på posten bl.a. innarbeidet midler til utredninger av trepartssamarbeidet for likestilling i arbeidslivet og regional likestillingsstruktur. I tillegg har utgiftene til forvaltning og oppfølging av prosjektet og tilskuddsordningen TryggEst vært budsjettert under posten. Dette er utgifter som etter sin art ikke skal føres på en tilskuddspost.

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 4 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 351 post 21, jf. omtale over.

Kap. 3323 Musikk og scenekunst

Post 2 Billett- og salgsinntekter

Som følge av smittevernrestriksjoner ifb. covid-19 i første kvartal 2022, samt ettervirkninger av disse, har Riksteatret hatt reduserte inntekter fra turnévirksomheten i 2022.

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 12,5 mill. kroner.

Kap. 3327 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

Post 1 Ymse inntekter

Som følge av redusert publikumsaktivitet i Nidarosdomen og anleggene i Erkebispegården etter pandemien blir inntektene på posten lavere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 4,4 mill. kroner.

Post 2 Inntekter ved oppdrag

Oppdragsinntektene til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider blir i 2022 høyere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 4,8 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 327 post 21, jf. omtale over.

Kap. 3334 Filmformål m.m.

Post 1 Ymse inntekter

Som følge av at Norsk filminstitutt bygger om sine lokaler vil inntektene fra kinodrift bli lavere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 2,3 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 334 post 1, jf. omtale over.