Innhold

1. Sammendrag

1.1 Innleiing

Helse- og omsorgsdepartementet legg i proposisjonen fram forslag til endringar i løyvingar under enkelte kapittel i statsbudsjettet for 2022.

1.2 Forslag til endringar av statsbudsjettet for 2022

Kap. 3700 Helse- og omsorgsdepartementet

Post 3 Refusjon fra Utenriksdepartementet av ODA-godkjente utgifter

Det blir foreslått å opprette ein ny inntektspost under kap. 3700 post 3 knytt til Medevac-pasientar, med ei løyving på posten på 140 mill. kroner.

Kap. 701 E-helse, helseregistre mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 153 mill. kroner.

Post 73 Tilskudd til E-helse i kommunal sektor

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 55 mill. kroner.

Kap. 3701 E-helse, helseregistre mv

Post 2 Diverse inntekter

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 118 mill. kroner.

Kap. 702 Beredskap

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

Det blir foreslått å flytte 2 mill. kroner frå kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1.

Post 22 Beredskapslagring legemidler, kan overførast, kan nyttast under post 71

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 1 150 mill. kroner.

Post 71 Tilskudd beredskapslagring legemidler og smittevern, kan overførast, kan nyttast under post 22

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 40 mill. kroner.

Kap. 703 Internasjonalt samarbeid

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 4 mill. kroner.

Post 71 Internasjonale organisasjoner

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 113,5 mill. kroner.

Kap. 704 Norsk helsearkiv

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast

Det blir foreslått å auke løyvinga med 1,9 mill. kroner mot tilsvarande meirinntekt over kap. 3704 post 2.

Kap. 3704 Norsk helsearkiv

Post 2 Diverse inntekter

Det blir foreslått å auke løyvinga med 1,9 mill. kroner.

Kap. 710 Vaksiner mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 2 mill. kroner.

Post 22 Salgs- og beredskapsprodukter mm.

Det blir foreslått å auke løyvinga med 7 mill. kroner. Departementet foreslår også å auke bestillingsfullmakta frå 91,8 mill. kroner til 279,2 mill. kroner, sjå forslag til romertalsvedtak II.

Post 23 Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, kan overførast

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 566,2 mill. kroner.

Kap. 3710 Vaksiner mv.

Post 3 Vaksinesalg

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 31 mill. kroner.

Kap. 714 Folkehelse

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under postane 70, 74 og 79

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 13,55 mill. kroner.

Post 70 Rusmiddeltiltak mv., kan overførast, kan nyttast under post 21

Det blir foreslått å flytte 0,3 mill. kroner frå kap. 765 post 74 til kap. 714 post 70.

Kap. 3714 Folkehelse

Post 4 Gebyrinntekter

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 8,4 mill. kroner.

Kap. 732 Regionale helseforetak

Post 70 Særskilte tilskudd, kan overførast, kan nyttast under postane 72, 73, 74 og 75

Det blir foreslått å auke løyvinga med 140 mill. kroner.

Post 72 Basisbevilgning til Helse Sør-Øst RHF, kan overførast

Det blir foreslått å auke løyvinga under post 72 med 1 347,9 mill. kroner.

Post 73 Basisbevilgning til Helse Vest RHF, kan overførast

Det blir foreslått å auke løyvinga med 477,4 mill. kroner.

Post 74 Basisbevilgning til Helse Midt-Norge RHF, kan overførast

Det blir foreslått å auke løyvinga med 357,6 mill. kroner.

Post 75 Basisbevilgning til Helse Nord RHF, kan overførast

Det blir foreslått å auke løyvinga med 317,1 mill. kroner.

Post 76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsløyving

Det blir foreslått at løyvinga på posten blir redusert med 308,4 mill. kroner.

Post 77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsløyving

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 70 mill. kroner i 2022.

Post 80 Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsløyving

Det blir foreslått å auke løyvinga med 652,4 mill. kroner.

Post 83 Byggelånsrenter, overslagsløyving

Det blir foreslått å auke løyvinga med 44 mill. kroner.

Post 86 Driftskreditter

Det blir foreslått å auke løyvinga med 800 mill. kroner.

Kap. 3732 Regionale helseforetak

Post 80 Renter på investeringslån

Det blir foreslått å auke løyvinga med 52 mill. kroner.

Post 85 Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 45 mill. kroner.

Post 90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 41,2 mill. kroner.

Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Post 1 Driftsutgifter

Det blir foreslått å auke løyvinga med 10,6 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 1,5 mill. kroner.

Post 71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

Det blir foreslått å auke løyvinga med 75 mill. kroner.

Kap. 737 Historiske pensjonskostnader

Post 70 Tilskudd, overslagsløyving

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 18,1 mill. kroner.

Kap. 3740 Helsedirektoratet

Post 5 Helsetjenester til utenlandsboende mv.

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 15 mill. kroner.

Kap. 741 Norsk pasientskadeerstatning

Post 70 Advokatutgifter

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 5 mill. kroner.

Post 71 Særskilte tilskudd

Det blir foreslått å auke løyvinga med 4 mill. kroner.

Kap. 745 Folkehelseinstituttet

Post 1 Driftsutgifter

Det blir foreslått å auke løyvinga med 26,7 mill. kroner.

Kap. 746 Statens legemiddelverk

Post 1 Driftsutgifter

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 3,5 mill. kroner.

Kap. 3746 Statens legemiddelverk

Post 4 Registreringsgebyr

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 12,8 mill. kroner.

Kap. 747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Post 1 Driftsutgifter

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 4,3 mill. kroner.

Kap. 3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Post 2 Diverse inntekter

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 4,3 mill. kroner.

Kap. 761 Omsorgstjeneste

Post 64 Kompensasjon for renter og avdrag

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 29,4 mill. kroner.

Post 73 Særlige omsorgsbehov

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 8,4 mill. kroner.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 70

Det blir foreslått å auke løyvinga med 50,2 mill. kroner.

Post 63 Allmennlegetjenester

Det blir foreslått å auke løyvinga med 100 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd, kan nyttast under post 21

Det blir foreslått å flytte 15 mill. kroner til kap. 745 post 1.

Kap. 765 Psykisk helse, rus og vold

Post 60 Kommunale tjenester

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 30 mill. kroner.

Post 73 Utviklingstiltak mv.

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 28 mill. kroner.

Post 74 Kompetansesentre, kan overførast

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 0,9 mill. kroner.

Post 75 Vold og traumatisk stress, kan overførast

Det blir foreslått å flytte 0,6 mill. kroner frå post 74.

Kap. 781 Forsøk og utvikling mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 79

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 5,5 mill. kroner.

Post 79 Tilskudd, kan nyttast under post 21

Det blir foreslått å auka løyvinga med 4,2 mill. kroner.

Kap. 783 Personell

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 79

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 3 mill. kroner.

Kap. 2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

Post 70 Spesialisthjelp

Det blir foreslått å auke løyvinga med 30 mill. kroner.

Post 71 Psykologhjelp

Det blir foreslått å auke løyvinga med 20 mill. kroner.

Post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 50 mill. kroner.

Kap. 2751 Legemidler mv.

Post 70 Legemidler

Det blir foreslått å auke løyvinga med 310 mill. kroner.

Post 72 Medisinsk forbruksmateriell

Det blir foreslått å auke løyvinga med 40 mill. kroner.

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling

Post 72 Egenandelstak

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 130 mill. kroner.

Kap. 2755 Helsetjenester i kommunene mv.

Post 62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttast under post 71

Det blir foreslått å auke løyvinga med 2 mill. kroner.

Post 70 Allmennlegehjelp

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 528,8 mill. kroner.

Post 71 Fysioterapi, kan nyttast under post 62

Det blir foreslått å auke løyvinga med 63,5 mill. kroner.

Post 72 Jordmorhjelp

Det blir foreslått å auke løyvinga med 2 mill. kroner.

Post 75 Logopedisk og ortoptisk behandling

Det blir foreslått å auke løyvinga med 19 mill. kroner.

Kap. 2756 Andre helsetjenester

Post 71 Helsetjenester i utlandet mv.

Det blir foreslått å auke løyvinga med 3 mill. kroner.

Post 72 Helsetjenester til utenlandsboende mv.

Det blir foreslått å auke løyvinga med 40 mill. kroner.

Kap. 2790 Andre helsetiltak

Post 70 bidrag

Det blir foreslått å auke løyvinga med 32 mill. kroner.

Kap. 5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

Post 74 Tilsynsavgift

Det blir foreslått å redusere løyvinga med 3,8 mill. kroner.