Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 23. september 2020 *

Dato: 23.09.2020
Møteleder: Anniken Huitfeldt

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Saknr. 1

  Næringsminister Iselin Nybø sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Status for brexit og forhandlingene om Norges fremtidige forhold til Storbritannia Næringsministeren og utenriksministeren vil redegjøre for status i forhandlingene om en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia, samt for forhandlinger med Storbritannia på øvrige områder. Utenriksministeren vil også komme inn på forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

 • Sak nr. 2

  Næringsminister Iselin Nybø vil etter planen redegjøre for følgende: – ESA-saken om bestemmelser i aksjeloven og allmennaksjeloven Næringsministeren vil gi en oppdatering i saken, som utenriksministeren orienterte om på møtet i Stortingets europautvalg 4. februar i år.

 • Sak nr. 3

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 25. september 2020. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 16. september d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 25. september.

 • Sak nr. 4

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Norges samarbeid med EU under covid-19-pandemien EØS-området anses på grunn av økonomisk integrasjon og mellommenneskelig kontakt på mange måter som et felles «smittevernområde». Smittevernfaglige hensyn tilsier at grensene ikke kan være like åpne som før mens pandemien varer, men tiltak bør være koordinerte og basert på en felles situasjonsbeskrivelse, være ikke-diskriminerende og forholdsmessige. Norge deltar aktivt i diskusjonen innen Schengen med sikte på koordinering. De samme betraktningene ligger til grunn for samarbeidet med EU om felles innkjøp gjennom såkalte Joint Procurement Agreements. Norge søker også sammen med EU å styrke COVAX-mekanismen for global, rettferdig fordeling av vaksiner. –Situasjonen i Hviterussland Situasjonen i Hviterussland etter presidentvalget 9. august er spent. Norge fordømmer bruk av vold, arrestasjoner og andre virkemidler for å slå ned på fredelige demonstranter og bringe opposisjonen til taushet. Som medlem av OSSE og andre internasjonale organisasjoner har Hviterussland forpliktelser som landets myndigheter nå bryter. Sammen med likesinnede land arbeider vi for at hviterussiske myndigheter skal stanse sikkerhetsstyrkenes voldsbruk, løslate alle pågrepne og gå i dialog med opposisjonen. Vi arbeider også for at menneskerettighetsbrudd relatert til valget etterforskes, og for at OSSE skal få anledning til å bidra til en løsning på den politiske krisen. – Valg av ny generaldirektør i WTO, status i WTO-forhandlinger, samt valg av ny generaldirektør i OECD Kunngjøringen fra WTOs generaldirektør Roberto Azevêdo om at han ønsket å tre tilbake, kom uventet. Begrunnelsen som ble gitt, var hensynet til systemets beste, ved at man kan få på plass en ny leder i god tid før den planlagte ministerkonferansen i juni 2021. Medlemmene vil bruke de neste månedene på å finne en etterfølger. Med dagens polariserte politiske klima vil valget bli en krevende oppgave. Utenriksministeren vil gi en kort orientering om valget av ny generaldirektør, samt forhandlinger i WTO. Hun vil også orientere om valget av ny generaldirektør i OECD.

 • Sak nr. 5

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 12.05