Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 10. mars 2021 *

Dato: 10.03.2021
Møteleder: Anniken Huitfeldt

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil etter planen redegjøre for følgende: Arbeids- og sosialministeren vil orientere om det portugisiske formannskapets oppfølging av «den sosiale søyle», med vekt på forslag til direktiv om tilstrekkelig minstelønn. Videre vil arbeids- og sosialministeren orientere om utfordringer for arbeidsmarkedet av restriksjoner på fri personbevegelse i EØS under koronapandemien. På trygdeområdet vil det bli gitt status på revisjon av trygdeforordningen, samt forhandlingene mellom Storbritannia og EØS/EFTA-landene om en avtale om trygdekoordinering. Status vil også bli gitt på oppfølgingen etter NAVs feilpraktisering av folketrygdens oppholdskrav iht. EUs trygdeforordning.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 19. mars 2021. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 3. mars d.å.. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 19. mars.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Europas grønne giv 1. mars ble det avholdt et felles møte mellom fire regjeringsmedlemmer og fire EU-kommissærer om Europas grønne giv. Møtet var en god anledning til å fremme norske bidrag til den grønne omstillingen, som også byr på store vekstmuligheter for norsk næringsliv. Utenriksministeren vil orientere europautvalget om møtet. – Forhandlingene om Norges framtidige forhold til Storbritannia Utenriksministeren vil redegjøre for status i forhandlingene med Storbritannia på de viktigste utestående forhandlingssporene, først og fremst frihandelsavtalen. – EUs kvotefastsettelse i fiskevernsonen på Svalbard EU har offentliggjort en kvoteforordning for fiske i fremmede farvann for 2021 hvor de har tildelt seg selv en torskekvote i fiskevernsonen ved Svalbard. Denne kvoten er større enn det Norge i forskrift har gitt EU og som ble notifisert i EU i desember. Det er en svært alvorlig sak at EU tar seg til rette ved å tildele seg selv en torskekvote i norske farvann, i strid med Norges suverene rettigheter som kyststat. Saken har blitt fulgt opp med protester både på diplomatisk og politisk nivå. – Internasjonal handel, ny generaldirektør i WTO, valg av ny generalsekretær til OECD Biden-administrasjonen har signalisert at USA igjen vil innta en lederrolle i det multilaterale samarbeidet. Utenriksministeren vil orientere om samarbeidsmuligheter med Biden-administrasjonen på det handelspolitiske området, og hva en ny amerikansk administrasjon vil innebære for arbeidet i WTO. Utenriksministeren vil også orientere om valget av Ngozi Okonjo-Iweala som ny generaldirektør i WTO samt status for valg av ny generalsekretær i OECD. – Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2021 Utenriksministeren vil gi en orientering om regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2021.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.45.