Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 28. april 2022 *

Dato: 28.04.2022
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Fra regjeringen møter næringsminister Jan Christian Vestre i tillegg til utenriksministeren. Hovedtema for orienteringen vil være det grønne skiftet, der utenriksministeren innleder med en orientering om Ukrainakrigens betydning for Europas grønne giv, etterfulgt av næringsministeren, som vil gi en redegjørelse om regjeringens arbeid med et strategisk, grønt industripartnerskap med EU.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 29. april 2022. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 21. april d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 29. april.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: Rettsstat og demokrati: Ungarn og Polen Utenriksministeren vil gi en redegjørelse om siste utvikling Europakommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak Utenriksministeren vil gi en kort redegjørelse om forslagets betydning for norske virksomheter

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 8.50.