Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 2. februar 2023 kl. 8:30

Dato: 02.02.2023
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Klima- og miljøministeren vil orientere om aktuelle EU/EØS-saker med vekt på «Klar for 55-pakken», arbeidet med et forsterket produktrammeverk samt kjemikaliepolitikken.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 3. februar 2023. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 26. januar d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 3. februar.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: – US Inflation Reduction Act (IRA) Den amerikanske Inflation Reduction Act kombinerer støtteordninger på om lag 4 000 mrd. kroner med krav om lokal produksjon og lokalt innhold. – EUs forslag til nye forordninger om API (advance passenger information) Europakommisjonen har fremmet forslag til to nye forordninger som regulerer innsamling og overføring av opplysninger som samles inn om flyreisende ved innsjekking (API-opplysninger). Forordningene vil erstatte dagens API-direktiv som allerede er gjennomført i norsk rett som en del av Schengen-regelverket. Utenriksministeren vil kort orientere om forslagene. – Status sak i Oslo tingrett vedr. søksmål fra et selskap i et flernasjonalt konsern vedr. tolkning av norsk skatteregel I Europautvalget 21. september orienterte utenriksministeren om en sak for Oslo tingrett. Saken gjelder et søksmål fra et selskap i et flernasjonalt konsern vedr. tolkning av norsk skatteregel. Utenriksministeren vil gi en kort oppdatering om saken.

 • Sak nr. 4

  Prosedyrer og rutiner for Europautvalget

 • Sak nr. 5

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.25.