Odelstinget - Møte måndag den 23. november 1998 kl. 14.25

Dato: 23.11.1998

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(15)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 3 (1998-99))

  • lov om oppheving av lov av 8. juni 1973 nr. 49 om lærarutdanning og endringer i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 4 (1998-99))

  • lov om endringer i lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag m.m. (Besl. O. nr. 5 (1998-99))

  • lov om endringer i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (Besl. O. nr. 6 (1998-99))

   – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(16)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endring i straffelova m.m. (gjennomføring og samtykke til ratifikasjon av OECD-konvensjonen 21. november 1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve) (Besl. O. nr. 2 (1998-99))

  – er sanksjonert under 13. november 1998

  Samr: Nr. 1. og 2 vart lagde ved protokollen.

 • 3.(17)

  Lov om endringar i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Ot.prp. nr. 14 (1998-99))

 • 4.(18)

  Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m.v.) (Ot.prp. nr. 17 (1998-99))

  Samr. Nr. 3 og 4 vert sende justiskomiteen.

 • 5.(19)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Sverre J. Hoddevik om lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Åpning for at kommuner kan velge mellom å kjøpe revisjonstjenester og ha egne eller interkommunale revisjonsordninger.) (Dokument nr. 8:7 (1998-99))

  Samr.: Vert sendt kommunalkomiteen.

 • 6.(20)

  Lov om endring i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank (Ot.prp. nr. 15 (1998-99))

 • 7.(21)

  Lov om endringer i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. og i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. (Ot.prp. nr. 16 (1998-99))

  Samr.: Nr. 6 og 7 vert sende næringskomiteen.

 • 8.(22)

  LLov om endringer i postloven (Ot.prp. nr. 18 (1998-99))

  Samr.: Vert send samferdselskomiteen.

 • 9.(23)

  Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (Ot.prp. nr. 10 (1998-99))

 • 10.(24)

  Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven) (Ot.prp. nr. 11 (1998-99))

 • 11.(25)

  Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) (Ot.prp. nr. 12 (1998-99))

 • 12.(26)

  Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) (Ot.prp. nr. 13 (1998-99))

  Samr.: Nr. 9-12 vert sende sosialkomiteen.